EISE projekat

Osnovne informacije o projektu

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat“ će poboljšati strateški i pravni okvir preduzetništva u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine na teritoriji BiH. Glavni aplikant je Unija poslodavaca Republike Srpske, a koaplikant je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus je na tri područja za intervenciju: preduzetničko/poslodavačko obrazovanje i obuka, kao i uklanjanje postojećih administrativnih prepreka.

Dugogodišnji negativni demografski trendovi, vođeni lošim prirodnim priraštajem, starenjem stanovništva i kontinuiranim povećanjem migracije stanovništva u zemlje EU, prouzrokovali su dramatičan pad ponude radne snage. S obzirom na značajan pad industrijske proizvodnje i najavu problema održivosti u odnosu na globalna ekonomska kretanja, globalnu recesiju izazvanu COVID 19, ovi trendovi su ozbiljno iskušenje za buduće projekcije održivosti sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, i ukazuju na potrebu da se zauzme strateški pristup održivosti čitavog sistema BiH. Problem migracije zaposlenih povezan je sa ekonomskim motivima, ali i sa političkom nestabilnošću u zemlji. Smanjivanjem opterećenja na ekonomiju (fiskalna i parafiskalna), poslodavci bi mogli da preusmjere ta sredstva na rast prihoda radnika. Međutim, opšti osjećaj sigurnosti i perspektiva društva takođe u značajnoj mjeri zavise od nivoa vladavine prava i političke stabilnosti, koja trenutno, s obzirom na odliv zaposlenih i preduzetnika, nije na nivou koji omogućava ekonomski rast i razvoj zajednice.

Rješavajući glavni problem poslodavaca, projektni pristup ima za cilj konsolidaciju unutrašnjih snaga i resursa kako bi se revitalizovali preduzetnički tokovi u lokalnoj ekonomiji. Iz tog razloga, projekat treba posmatrati kao reformistički, jer utiče na ključne elemente sistema. U skladu sa prethodnim, opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca da doprinesu socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomsku i socijalnu reformu.

Očekuje se umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija udruženja poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja na unapređenje preduzetničkih politika, pravila i strategija.

Očekivana projektna dostignuća

  1. Umreženi i ojačani kapaciteti 20 udruženja preduzetnikа i poslodavаcа da zagovaraju, analiziraju i kreiraju javne politike i vode socijalni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i preduzetništva u skladu sa EU integracijama i standardima kroz ekonomsku i socijalnu reformu;
  2. Razvijen i unaprijeđen pravni, strateški i institucionalni okvir na polju smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja,
  3. Razvijen i unaprijeđen pravni i institucionalni okvir u oblasti indirektnih poreza na BiH nivou,
  4. Poboljšano planiranje i politike upisa u obrazovanju u skladu sa potrebama poslodavaca,
  5. Stavovi i svijest o ulozi i značaju ekonomskog razvoja i preduzetništva u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Informacije o projektu EISE, ali i o drugim projektima koje finansira Evropska unija putem programa Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina mogu se pronaći na sajtu euresurs.ba.

Vijesti

Javni poziv: Eksterni ekspert za finalnu evaluaciju projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“

Referentni broj: EISE-TEN-N06 Javni poziv: Eksterni ekspert za finalnu evaluaciju projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“ Unija poslodavaca Republike Srpske raspisuje Javni poziv za izbor eksternog eksperta [...]