EISE projekat

Osnovne informacije o projektu

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat“ će poboljšati strateški i pravni okvir preduzetništva u BiH. Projekat finansira Evropska unija, a provodi se od 01.01.2021. do 31.12.2023. godine na teritoriji BiH. Glavni aplikant je Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, a koaplikant je Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine. Fokus je na tri područja za intervenciju: preduzetničko/poslodavačko obrazovanje i obuka, kao i uklanjanje postojećih administrativnih prepreka.

Dugogodišnji negativni demografski trendovi, vođeni lošim prirodnim priraštajem, starenjem stanovništva i kontinuiranim povećanjem migracije stanovništva u zemlje EU, prouzrokovali su dramatičan pad ponude radne snage. S obzirom na značajan pad industrijske proizvodnje i najavu problema održivosti u odnosu na globalna ekonomska kretanja, globalnu recesiju izazvanu COVID 19, ovi trendovi su ozbiljno iskušenje za buduće projekcije održivosti sistema socijalne zaštite i ekonomskog rasta, i ukazuju na potrebu da se zauzme strateški pristup održivosti čitavog sistema BiH. Problem migracije zaposlenih povezan je sa ekonomskim motivima, ali i sa političkom nestabilnošću u zemlji. Smanjivanjem opterećenja na ekonomiju (fiskalna i parafiskalna), poslodavci bi mogli da preusmjere ta sredstva na rast prihoda radnika. Međutim, opšti osjećaj sigurnosti i perspektiva društva takođe u značajnoj mjeri zavise od nivoa vladavine prava i političke stabilnosti, koja trenutno, s obzirom na odliv zaposlenih i preduzetnika, nije na nivou koji omogućava ekonomski rast i razvoj zajednice.

Rješavajući glavni problem poslodavaca, projektni pristup ima za cilj konsolidaciju unutrašnjih snaga i resursa kako bi se revitalizovali preduzetnički tokovi u lokalnoj ekonomiji. Iz tog razloga, projekat treba posmatrati kao reformistički, jer utiče na ključne elemente sistema. U skladu sa prethodnim, opšti cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca da doprinesu socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomsku i socijalnu reformu.

Očekuje se umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija udruženja poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja na unapređenje preduzetničkih politika, pravila i strategija.

Očekivana projektna dostignuća

  1. Umreženi i ojačani kapaciteti 20 udruženja preduzetnikа i poslodavаcа da zagovaraju, analiziraju i kreiraju javne politike i vode socijalni dijalog sa donosiocima odluka u oblasti ekonomskog razvoja i preduzetništva u skladu sa EU integracijama i standardima kroz ekonomsku i socijalnu reformu;
  2. Razvijen i unaprijeđen pravni, strateški i institucionalni okvir na polju smanjenja fiskalnih i parafiskalnih opterećenja,
  3. Razvijen i unaprijeđen pravni i institucionalni okvir u oblasti indirektnih poreza na BiH nivou,
  4. Poboljšano planiranje i politike upisa u obrazovanju u skladu sa potrebama poslodavaca,
  5. Stavovi i svijest o ulozi i značaju ekonomskog razvoja i preduzetništva u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

Informacije o projektu EISE, ali i o drugim projektima koje finansira Evropska unija putem programa Civil Society Facility and Media Programme for Bosnia and Herzegovina mogu se pronaći na sajtu euresurs.ba.

Vijesti

Počelo provođenje projekta EISE

Banja Luka - Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske organizovala je danas, 15. februara 2021. godine u Banjoj Luci prvu sjednicu Upravnog odbora projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – [...]