Odlukom Upravnog odbora, Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH je pripremio draft principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima.

S tim u vezi, u Sarajevu je 06. juna 2023. godine održan prvi u nizu sastanaka fokus grupe na kojem je učestvovalo veliki broj članica UPFBiH iz Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona, a na kojem su poslodavci ažurirati svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe na principe koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Poslodavci su zaključili da su u pitanju veoma važni zakoni za poslovnu ali i za širu društvenu zajednicu te je vođena kvalitetna rasprava na kojoj su poslodavci iznijeli značajne stručne stavove i prijedloge s ciljem pripreme kvalitetnih konačnih tekstova principa.

Udruženje poslodavaca u FBiH će u narednom periodu održati fokus grupe i u drugim gradovima Federacije, a planirano je da se sljedeće održe u Vitezu i Mostaru za članice iz Zeničko–dobojskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog, Zapadnohercegovačkog te Kantona 10.

Nakon održanih fokus grupa, Udruženje poslodavaca u FBiH će objedinjene prijedloge i komentare članica predstaviti na završnoj konferenciji, a potom i Upravnom odboru. Finalni dokument koji usvoji Upravni odbor, Udruženje poslodavaca u FBiH dostaviti nadležnim institucijama.

Sastanak fokus grupe je organizovan u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.

Izvor: UPFBiH