Referentni broj: EISE-TEN-N06

Javni poziv: Eksterni ekspert za finalnu evaluaciju projekta „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“

Unija poslodavaca Republike Srpske raspisuje Javni poziv za izbor eksternog eksperta za izradu finalne evaluacije projekta za projekat Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“, finansiranog od strane Evropske unije.

 1. Pozicija: Ekspert/ekspertica
 2. Broj ekspertskih dana: Dvadeset (30)
 3. Mjesto izvođenja: Banja Luka
 4. Naziv projekta: „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“
 5. Trajanje projekta: 01. januar 2021. – 30. juni 2024.
 6. Period realizacije aktivnosti: 15.5. -14.6.2024.

 

 1. PROJEKAT POZADINA

Projekat „Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE“ realizuje se kroz Program podrške civilnom društvu i medijima za Bosnu i Hercegovinu 2019 – Podrška postojećim i novoosnovanim mrežama OCD u različitim oblastima u okviru Lota 7: Podrška mrežama OCD u oblasti preduzetništva i lokalne ekonomije. Projekat je osnovala Evropska unija.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta preduzetničkih i poslodavačkih organizacija civilnog društva da doprinesu društvenom i ekonomskom razvoju u sektoru poduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog ambijenta kroz ekonomske i društvene reforme. Doprinos realizaciji ovog cilja, projekat smanjenog odliva stanovništva BiH će biti uticaj projekta koji će biti postignut.

Specifični ciljevi projekta su uključiti sve relevantne zainteresovane strane u proces donošenja diskusija i odgovoriti pristupom projektne komunikacije, kao što je predstavljeno u nastavku:

Specifični cilj 1. – Umrežavanje i jačanje kapaciteta i kompetencija OCD poslodavaca u cilju povećanja uticaja zagovaranja za unapređenje preduzetničke politike, pravila i strategija. – Ovaj cilj se ostvaruje kroz fokusiranje na umrežavanje u cilju postizanja većeg članstva kako bi se prvenstveno komuniciralo sa institucijama kroz sektore u smislu unapređenja politika kojima se projekat bavi.

Specifični ciljevi 2. – Omogućavanje pravnog i političkog okruženja za usvajanje zakonodavnog i strateškog okvira za preduzetništvo kroz saradnju između relevantnih OCD poslodavaca i relevantnih institucija na svim nivoima. U smislu komunikacije kroz mreže i procese javnih konsultacija na svim institucionalnim nivoima, udruženja poslodavaca i preduzetnika će saopštavati uslove za članstvo u cilju stvaranja povoljnijeg ekonomskog i društvenog okruženja.

Specifični ciljevi 3. – Povećanje svijesti o ulozi i značaju organizacija civilnog društva poslodavaca u procesu pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji – ovaj cilj se ostvaruje kroz promociju poduzetničkih i poslodavačkih organizacija kao pokretača ekonomskog razvoja i pokretača i kreatora ekonomske i socijalne politike. Poseban fokus biće na kampanjama koje treba da prikažu privatni sektor u pozitivnom svetlu, a ne kao mesto sive ekonomije i sve manjeg kapitala.

Projekat je pokrenut 01.01.2021. godine i realizuje se u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH.

 1. OPIS ZADATKA

Unija poslodavaca RS želi da angažuje stručne eksterne stručnjake ili kompaniju da izvrše završnu evaluaciju, radeći u komunikaciji sa koordinatorom projekta i projektnim partnerom. Spoljni stručnjak angažovan za evaluaciju pripremiće završni evaluacioni izveštaj na engleskom jeziku koji će sadržati nalaze analize i preporuke za moguće buduće uključivanje programa u slične akcije.

Kako je projekat u poslednjoj godini implementacije, finalna evaluacija će biti sprovedena za sve glavne projektne teme, kontekst i aktivnosti u odnosu na indikatore logičkog okvira postavljenog u okviru projekta kao i indikatore koji su razvijeni u okviru projekta i metodologije završne evaluacije.

Očekuje se da će evaluacija kombinovati kancelarijski pregled projektne dokumentacije, redovno praćenje i izvještavanje podataka, te postojeće dokumente iz različitih izvora (izvještaji drugih relevantnih aktera u BiH, zvanični podaci, medijska pokrivenost, itd.) sa kvalitativnim i kvantitativnim poljem istraživanja, koja će se sprovoditi kroz intervjue, grupne diskusije i moguće ankete sa ciljnim OCD, njihovim korisnicima i zainteresovanima od značaja za realizaciju projekta (lokalni, entitetski, nacionalni) – u skladu sa odobrenom metodologijom završne evaluacije nakon potpisivanja ugovora.

 1. ZADACI PRUŽAOCA USLUGE
 • Kreirati plan evaluacije i istraživačke alate, zasnovane na ciljevima i indikatorima logičkog okvira projekta, u komunikaciji sa Izvođačem.
 • Desk analiza: pregledajte relevantne dokumente projekta, kao i opšte izveštaje, politike, strategije, studije i ankete o projektu i konsultantske usluge. Prikupiti informacije za završni izvještaj i tako dati pregled dostignuća projekta u širem kontekstu bosanskohercegovačkog društva.
 • Terensko istraživanje: sprovedite terensko istraživanje, koristeći kvalitativne i kvantitativne metode prikupljanja podataka neophodne za dobijanje relevantnih i potrebnih informacija, uključujući, ali ne ograničavajući se na intervjue sa ključnim zainteresovanim stranama, ankete, fokus grupe, itd.
 • Sinteza nalaza i izrada nacrta završnog izveštaja o evaluaciji: sinteza i analiza prikupljenih podataka i izrada nacrta završnog izveštaja o evaluaciji projekta.
 • Predstaviti Klijentu (osoblju projekta) nacrt završnog izveštaja o evaluaciji projekta sa glavnim nalazima evaluacije i preporukama, i po prijemu bilo kakvih komentara, adresirati ih.
 • Završni izveštaj o evaluaciji napisan na engleskom jeziku, maksimalno 30 stranica. Okvirni sadržaj završnog izveštaja može uključivati sledeća poglavlja: rezime, pozadinu i opis metodologije, pregled statusa posmatranih indikatora, glavne nalaze, zaključke i preporuke i anekse.
 1. VRIJEDNOST PONUDE I PLAĆANJE

Vrijednost ponude je maksimalno 9.779,15 BAM bruto.

Isplata za rad po ovom pozivu će biti definisana Ugovorom.

 1. KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica, agencije/organizacije ili firme.

5.1. KVALIFIKACIJE

CV sa detaljnim podacima o prethodnom iskustvu u skladu sa traženim kvalifikacijama i iskustvom, kao i referencama.

Kvalifikacije i veštine

– Univerzitetska diploma (diplomirani ili viši iz oblasti političkih ili društvenih nauka, javne uprave ili slično – relevantno za ovaj zadatak),

– Poznavanje pisanog i govornog engleskog jezika,

– Minimum 10 godina profesionalnog iskustva u oblasti upravljanja projektnim ciklusom.

5.2. SPECIFIČNO PROFESIONALNO ISKUSTVO

– Minimum 5 godina iskustva u realizaciji evaluacija projekata

– Realizovano najmanje 3 evaluacije projekata finansiranih od strane EU.

 1. PRIJAVA

Rok za dostavljanje ponude je najkasnije do 18.4.2024. godine do 16:00 sati na email adresu: office@unijauprs.org sa naznakom: Prijava – EISE-TEN-NO6.

Prijava je potrebno da sadrži CV/reference kandidata sa detaljnim informacijama o relevantnom iskustvu, popisu prethodno realizovanih poslova, specifikaciju zadatka iz javnog poziva i cijenu usluge.