U Vitezu je 08. juna održan sastanak fokus grupe članica UPFBiH iz Zeničko – dobojskog i Srednjobosanskog kantona za usaglašavanje principa Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Sastanak fokus grupe je organizovan u sklopu projekta “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE projekat” koji provodi UPFBiH i Unija poslodavaca RS, a koji finansira Europska unija.

Pravni i Ekonomski savjet UPFBiH pripremio je draftove principa na osnovu kojih bi se trebali pripremati Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima, a koji su prezentovani članovima fokus grupe.

U konstruktivnoj diskusiji članovi su iznijeli svoje prijedloge, sugestije, komentare i primjedbe na principe koje je pripremilo Udruženje poslodavaca u FBiH.

Prethodna fokus grupa održana je u Sarajevu, a iduće sedmice održat će se i u Mostaru za članice UPFBiH iz Kantona 10, Hercegovačko-neretvanskog i Zapadnohercegovačkog kantona, nakon čega će UPFBiH pripremiti objedinjene tekstove principa i iste predstaviti Upravnom odboru, a potom i dostaviti nadležnim institucijama.