Vlada Republike Srpske donijela je na 99. sjednici održanoj 03.12.2020. godine Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona, kojom se uređuju uslovi i isprave za dokazivanje njihove ispunjenosti i druga pitanja od značaja za postupak dodjele sredstava privrednim subjektima ovih privrednih grana.

Cilj donošenja uredbe je pružanje podrške za održavanje likvidnosti privrednim subjektima, koji obavljaju ugostititeljsku djelatnost u objektima za smještaj, djelatnost turističke agencije i izvođačku umjetnost, a koji s obzirom na postojeću epidemiološku situaciju trpe štetne posljedice zbog smanjenja obima poslovanja. Sredstva za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona predstavljaju novčana sredstva Kompenzacionog fondaRepublike Srpske, koja se dodjeljuju privrednim subjektima kao podrška poslovanju i redovnom izmirivanjuporeza i doprinosa na ime zaposlenih radnika.

Privrednim subjektima, koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period jul-septembar 2020. godine.

Postupak dodjele sredstava sprovodiće Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, a korisnici sredstava mogu biti privredni subjekti koji obavljaju djelatnost ugostiteljskih usluga za smještaj, djelatnost turističkih agencija i tur-operatera i izvođači umjetnosti.

Pravo na dodjelu sredstava ostvaruju privredni subjekti koji imaju registrovano sjedište na teritoriji Republike Srpske, koji nisu smanjili broj radnika za više od 15%, poredeći broj radnika na dan 31. avgust 2020. godine sa danom 29. februar 2020. godine, koji imaju finansijski gubitak, koji podrazumijeva pad prometa u periodu jul-septembar 2020. godine u procentu od najmanje 40% i više u odnosu na isti period 2019. godine i koji su izmirili poreze i doprinose na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, zaključno sa 30.06.2020. godine.

Kod pokazatelja koji se tiču smanjenja broja radnika ne uzimaju se u obzir radnici kojima je istekao ugovor o radu na određeno vrijeme, radnici koji su ostvarili pravo na penziju i otkazi ugovora o radu od strane radnika.

Za privredne subjekte koji nisu bili registrovani ili koji nisu obavljali djelatnost u periodu jul-septembar 2019. godine, pad prometa iz istog perioda 2020. godine poredi se sa ostvarenim prosječnim prometom u decembru 2019. godine, januaru i februaru 2020. godine.

Privredni subjekt inicira pokretanje postupka za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava podnošenjem zahtjeva Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske, odnosno Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske ukoliko je u pitanju izvođačka djelatnost.

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske poziva sve privredne subjekte obuhvaćene ovom Uredbom da prijave podnesu najkasnije do 20. decembra 2020. godine. Ukoliko je privredni subjekt u momentu donošenja rješenja po ovoj Uredbi već uplatio poreze i doprinose za period jul-septembar 2020. godine, ta će se uplata smatrati kao pretplata za naredni poreski period.