Uredba (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 35/20 od 10.4.2020. godine)

Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Na osnovu Amandmana CIX i Amandmana XXXV tačka 2. na član 81. st. 1. i 2. Ustava Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05, 48/11), na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednik Republike Srpske, 10.4.2020. godine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM O PORESKIM MJERAMA ZA UBLAŽAVANJE EKONOMSKIH POSLJEDICA NASTALIH USLJED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Član 1.

Ovom uredbom sa zakonskom snagom utvrđuju se poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 s ciljem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem.

Član 2.

(1) Poreske mjere obuhvataju produženje roka za podnošenje godišnjih prijava, produženje roka za izmirenje poreskih obaveza, odlaganje ukidanja rješenja o odgođenom plaćanju poreskih obaveza i druge mjere.
(2) Za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 34. stav 3. i članom 38. Zakona o porezu na dobit (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 94/15, 1/17 i 58/19) obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 3.

Za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu rok za podnošenje godišnje poreske prijave za porez na dohodak za 2019. godinu produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 4.

Za uplatioce doprinosa iz člana 4. tačka 3) Zakona o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17 i 112/19), koji su dužni da najkasnije do 31. marta tekuće godine Poreskoj upravi dostave godišnji obračun doprinosa za 2019. godinu, a koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa, rok za podnošenje godišnjeg obračuna doprinosa produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 5.

Za obveznike komunalne takse iz člana 12. stav 2. Zakona o komunalnim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 4/12), koji su dužni prijaviti obavezu plaćanja takse najkasnije do 31. marta tekuće godine za 2020. godinu, rok za podnošenje poreske prijave produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 6.

Za obveznike posebne republičke takse iz člana 5. tačka 2) Zakona o posebnim republičkim taksama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 8/94, 29/00, 18/01, 22/01, 60-II/03, 14/04, 41/05, 51/06 i 52/14), koji su dužni prijaviti obavezu plaćanja takse najkasnije do 31. marta tekuće godine za 2020. godinu, rok za podnošenje poreske prijave produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 7.

Za poreske obveznike iz člana 23. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 37/01, 35/07, 52/14, 110/15, 44/16 i 66/18), koji su u obavezi da poresku prijavu za registrovano oružje za 2020. godinu podnesu najkasnije do 31. marta tekuće godine, rok za podnošenje poreske prijave za registrovano oružje za 2020. godinu produžava se do 30. aprila 2020. godine.

Član 8.

(1) Rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu, utvrđen na osnovu godišnje poreske prijave za porez na dobit za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine.
(2) Rok za plaćanje naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma, utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade, produžava se do 30. juna 2020. godine.
(3) Rok za plaćanje protivpožarne naknade, utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade koje dospijevaju za plaćanje, produžava se do 30. juna 2020. godine.
(4) Rok za plaćanje poreza na dohodak, po godišnjoj poreskoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu, produžava se do 30. juna 2020. godine.
(5) Poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obaveze iz st. 1. do 4. ovog člana ne izmire do 30. juna 2020. godine, mogu Poreskoj upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja 2020. godine, uz koji prilažu izjavu o poteškoćama u poslovanju.
(6) Zahtjev i izjava iz stava 5. ovog člana podnose se najkasnije do 30. juna 2020. godine.
(7) Kamate na obaveze plaćene u ratama ne obračunavaju se.

Član 9.

(1) Poreska uprava izdaće poreske račune za porez na nepokretnosti najkasnije do 30. juna 2020. godine.
(2) Rok za plaćanje prvog dijela poreza na nepokretnost za 2020. godinu produžava se do 30. septembra 2020. godine, a rok za plaćanje drugog dijela poreza produžava se do 31. decembra 2020. godine.

Član 10.

Za poreske obveznike kojim je u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za 2020. godinu odobren status malog preduzetnika godišnji porez ne može biti manji od 240 KM.

Član 11.

(1) Poreskim obveznicima koji obavljaju djelatnosti kojim je zabranjen i ograničen rad, te smanjena poslovna aktivnost u uslovima vanredne situacije i vanrednog stanja i koji imaju odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 94/15) Ministarstvo finansija, odnosno Poreska uprava za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja po službenoj dužnosti ne ukida rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga.
(2) Za vrijeme trajanja vanredne situacije i vanrednog stanja produžava se vrijeme za koje je poreskom obvezniku iz stava 1. ovog člana odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga, te se za taj period ne obračunava kamata, počevši od rate koja je dospijevala u martu 2020. godine.
(3) Za ostvarivanje prava iz st. 1. i 2. ovog člana poreski obveznici koji usljed mjera za sprečavanje širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju dužni su da Poreskoj upravi Republike Srpske, odnosno Ministarstvu finansija podnesu, uz zahtjev, i pismenu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

Član 12.

(1) Za isplaćene plate, sredstva za plaćanje poreza i doprinosa u skladu sa Zakonom o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 114/17 i 112/19) i Zakonom o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) za mart 2020. godine poslodavaca, pravnih lica i preduzetnika i obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti kojima je odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije, gradskog štaba za vanredne situacije ili opštinskog štaba za vanredne situacije (u daljem tekstu: štab za vanredne situacije) zabranjeno obavljanje djelatnosti obezbijediće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske, namijenjenih za saniranje posljedica izazvanih virusom korona u Republici Srpskoj.
(2) Poslodavci i lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a koji ispunjavaju uslove propisane ovim članom, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za saniranje posljedica izazvanih virusom korona najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart 2020. godine.
(3) Poreska uprava Republike Srpske na osnovu mjesečne prijave poreza po odbitku, izjave poreskog obveznika i spiska pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti dostavlja Ministarstvu finansija podatke o pojedinačnim i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za mart 2020. godine.
(4) Kamata na kašnjenje u plaćanju obaveza iz ovog člana ne obračunava se.

Član 13.

(1) Zaposlenim kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično) isplatiće se iznos najniže plate, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plate, broj: 04/1-012-2-3600/19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20), i na tu najnižu platu obračuna će se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.
(2) Nosiocima samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljaju kao osnovnu, a kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i slično), isplatiće se iznos najniže plate, utvrđen Odlukom Vlade Republike Srpske o iznosu najniže plate, broj: 04/-012-2-3600/19 (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 3/20), i na tu najnižu platu obračunaće se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine.
(3) Sredstva za isplatu iznosa iz st. 1. i 2. ovog člana obezbijediće se iz sredstava Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske.
(4) Poslodavci i nosioci samostalne djelatnosti, koji ispunjavaju uslove propisane ovim članom, podnose Poreskoj upravi Republike Srpske pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plate najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine.
(5) Poreska uprava Republike Srpske, na osnovu podataka iz mjesečne prijave poreza po odbitku i izjave sa zahtjevom, kao i na osnovu podatka iz člana 14. ove uredbe, dostavlja Ministarstvu finansija pojedinačno za svakog poreskog obveznika podatke o ukupnim platama nakon oporezivanja i ukupnim obavezama po osnovu poreza i doprinosa.
(6) Kamata na kašnjenje u plaćanju obaveza iz ovog člana ne obračunava se.

Član 14.

Nadležna ministarstva dužna su da utvrde spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostave ih Poreskoj upravi Republike Srpske u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 15.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaju da važe Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 28/20) i Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 32/20).

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”, a podnijeće se na potvrdu Narodnoj skupštini Republike Srpske čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Broj: 01-020-1180/20
10. aprila 2020. godine
Banjaluka

Predsjednik Republike,
Željka Cvijanović, s.r.