Logo - Milan

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske učestvuje na projektu ’’Jači socijalni dijalog u zemljama Zapadnog Balkana“, finansiranom od strane Evropske unije. Poslodavačke organizacije iz Crne Gore, Albanije, Makedonije, Srbije, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine su partneri na projektu.

Glavni cilj projekta je jačanje kapaciteta socijalnih partnera u zemljama učesnicama u projektu koji će doprinijeti razvoju socijalnog dijaloga na nacionalnom, ali i na regionalnom nivou, kao i napretku harmonizacije nacionalnog sa EU zakonodavstvom u ovoj oblasti.

Ciljne grupe projekta su poslodavačke organizacije iz zemalja učesnica projekta, članice tih poslodavačkih organizacija, vlade i sindikati u zemljama učesnicama.

Glavne aktivnosti projekta koje će biti realizovane su:

– 6 nacionalnih radionica o socijalnom dijalogu (tripartitne radionice);

– 6 nacionalnih panel diskusija o socijalnom dijalogu na nivou EU (uključeni eksperti iz EU);

– kreiranje publikacije i flajera o socijalnom dijalogu u zemljama učesnicama u projektu;

– istraživanje o stanju socijalnog dijaloga u zemljama učesnicama u projektu;

– studijska posjeta Briselu u cilju upoznavanja i jačanja odnosa sa socijalnim partnerima na nivou EU;

– kreiranje deklaracije o neophodnim koracima u cilju unapređenja socijalnog dijaloga;

– regionalna konferencija u Skoplju;

– izrada web sajta koji će pružati sve informacije o projektu i socijalnom dijalogu u svim zemljama učesnicama u projektu.