Rok za podnošenje Zahtjeva za dodjelu podsticaja za povećanje plate radnika za peti obračunski period, za sve poslodavce koji su povećali plate radnicima u periodu juli – decembar 2021. godine, ističe 01. marta 2022. godine. Pozivamo poslodavce da u predviđenom roku podnesu zahtjeve koji se podnose putem aplikacija „e podsticaj” koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva Republike Srpske.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, poslodavac štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar-kodom.

Podsjetimo, u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske, poslodavci ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plata u dva obračunska perioda, od kojih jedan traje od 1. januara do 30. juna, a drugi od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.