Narodna skupština Republike Srpske na svojoj 8.posebnoj sjednici koja je održana 17 i 18. decembra usvojila je izmjene i dopune Zakona o doprinosima Republike Srpske.

Predloženo rješenje se odnosi na smanjenje poreskog opterećenja dohotka od ličnih primanja umanjenjem stope doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti za 0,2%, odnosno sa dosadašnjih 0,8% na 0,6%, čime će zbirna stopa doprinosa biti smanjena na 32,8%.

Navedena izmjena Zakona o doprinosima inicirana je od strane Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i predstavlja nastavak realizacije Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade RS i UUPRS 2017-2019.

Prijedlozi Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske su u značajnoj mjeri našli svoje mjesto u Programu ekonomskih reformi RS 2020-2022 koji je usvojen na 8. posebnoj sjednici, pogotovo u dijelu reforme zdravstvenog i obrazovnog sistema, smanjenja parafiskalnih opterećenja, kao i unapređenja integriteta poreskih i kontrolnih organa Republike Srpske.

Radi usklađivanja sa posljednjim usvojenim izmjenama Zakona o porezu  na dohodak, kojim su oslobođene od oporezivanja penzije po osnovu uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje u dobrovoljnim kapitalizovanim penzijskim fondovima do 1.200 KM godišnje, brisana je odredba člana 21. stav 2. Zakona o doprinosima kojom je propisano da se na prihode od penzijskog doprinosa do 1.200 KM godišnje isplaćene obvezniku doprinosa od uplatioca doprinosa, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi u Republici Srpskoj, ne plaćaju doprinosi.