Na dnevnom redu 5. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske od 27. decembra 2022. godine našao se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima jedna je od preostalih tačaka dnevnog reda Pete posebne sjednice Narodne skupštine RS, čiji nastavak se očekuje po okončanju praznika.

U vezi sa pomenutim Prijedlogom, Unija poslodavaca Republike Srpske je Odboru za privredu Narodne skupštine Republike Srpske, predsjedniku Narodne skupštine RS, kao i klubovima poslanika u NSRS, dostavila prijedloge amandmana:

  1. Predlažemo da briše član 26. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, te da ostane na snazi postojeće zakonsko rješenje.

Član 26. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima uvodi ograničenje u slobodi odlučivanja akcionarskog društva u dijelu finansiranja budućeg razvoja prikupljanjem dodatnog kapitala za akcionarska društva. Predloženom izmjenom se onemogućava da akcionarska društva izvrše emisiju akcija ispod nominalne odnosno knjigovodstvene vrijednosti čime se značajno smanjuje mogućnost finansiranja budućeg razvoja akcionarskih društava. Kao primjer, navodimo da se emisija akcija Hidroelektrana na Trebišnjici ne bi mogla realizovati u slučaju ovakvog zakonskog rješenja, što daje dodatne argumente da bi ovakvo zakonsko rješenje moglo veoma negativno uticati na budući privredni razvoj Republike Srpske.

  1. Predlažemo da se odustane od usvajanja člana 35. Zakona o izmjenama Zakona o privrednim društvima.

Prijedlogom člana 35. Izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima se nameće mogućnost akcionara sa 10 % akcija sa pravom glasa da odlučuju o isplati dividende za koju je neophodna odluka natpolovične većine prisutnih akcionara na Skupštini akcionara. Nadalje se u značajnoj mjeri derogira uloga direktora, a posebno Upravnog odbora koji vode poslovanje akcionarskog društva i samim tim imaju prava i odgovornosti po tom osnovu, a koji su ovlašteni da predlažu Skupštini akcionara način raspodjele dobiti koji može, a ne mora uključivati isplatu dividende. Ovim prijedlogom se uvodi institut „procjena dobrog privrednika“ koju daje nezavisni revizor koji i nije ovlašten da donosi odluku da li neko privredno društvo može ili ne može isplatiti dividendu akcionarima, a pogotovo što predloženim rješenjem treba da izvrši analizu samo na osnovu podataka iz finansijskog izvještaja, ne vodeći računa o tržišnoj poziciji akcionarskog društva i okolnostima u datom momentu.

Neotuđivo je pravo akcionara da putem Skupštine akcionara donose odluke da li će isplatiti dividendu iz dobiti ili će ostvarenom dobiti raspolagati na neki drugi način propisan zakonom.

Ovakvo zakonsko rješenje nije prisutno u drugim državama regije, kao ni Evrope.

  1. Predlažemo izmjenu člana 148. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19), na način da se riječ „ili“ zamjeni sa „i/ili“. Nakon predložene izmjene stav 1. člana 148. bi glasio:

„(1) Društvo sa ograničenom odgovornošću može da ima direktora i/ili upravni odbor.“

Obrazloženje predložene izmjene:

Važeće zakonsko rješenje daje slobodu društvu sa ograničenom odgovornošću da ima direktora ili upravni odbor. Predloženom izmjenom se omogućava društvima sa ograničenom odgovornošću da imaju oba organa čime rade na uspostavljanju i unapređenju korporativnog upravljanja u privrednom društvu. U prilog navedenoj izmjeni ide i činjenica da veliki broj društava sa ograničenom odgovornošću predstavlja porodične kompanije i da se uspostavljanjem i unapređenjem korporativnog upravljanja radi na smanjenju rizika ključne osobe, čime se omogućava održivost poslovanja navedenih društava.

Predloženim izmjenama se uvode značajne promjene u funkcionisanje društava sa ograničenom odgovornošću, prvenstveno u funkcionisanju skupštine udjeličara i prava udjeličara, pa bi prihvatanje ove izmjene upotpunilo cjelokupno unapređenje zakonskih rješenja za oblik organizovanja društava sa ograničenom odgovornošću, a obzirom da nije obavezujuća odredba, ostavila bi se mogućnost da udjeličari svojevoljno odluče o potrebi uspostavljanja upravnog odbora pored funkcije direktora.

U vezi sa ovom izmjenom, potrebno je izmijeniti određen broj drugih članova Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) koji su povezani sa predviđenom izmjenom.

  1. Predlažemo izmjenu u članu 216. stav 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19) na način da se postojeći član briše i mijenja sa:

„(6) Otvoreno akcionarsko društvo može sticati sopstvene akcije kupovinom na berzi, u skladu sa odlukom skupštine akcionara.“

Navedenu izmjenu predlažemo jer je to uobičajena praksa u svijetu da otvorena akcionarska društva kupovinom na berzi mogu da stiču sopstvene akcije. U skladu sa ovom izmjenom, neophodno je brisanje članova 217. i 218. Zakona o privrednim društvima.