Vlada Republike Srpske je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uvećanja plate, visine primanja po osnovu rada i visine pomoći radniku (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 53/16 i 12/22) sa ciljem prilagođavanja navedene odluke izmjenama i dopunama poreskih propisa, koje su stupile na snagu 01. 01. 2022. godine, a odnose se na promjenu načina obračuna plate po bruto principu. Navedena Odluka u dijelu koji se odnosi na promjenu obračuna toplog obroka sada poznaje institut ”0,75% prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za prethodnu godinu, za svaki radni dan radnika”, ukoliko kod poslodavca nije organizovana ishrana radnika.

Poslodavci koji trošak toplog obroka isplaćuju u novcu obračunaće topli obrok po bruto principu. U 2022. godini topli obrok isplaćen u novcu iznosiće više samo za nivo rasta prosječne bruto plate u Republici Srpskoj za 2021. godinu. S obzirom na promjene zbirne stope doprinosa i poreza na dohodak, efekat proizveden rastom prosječne bruto plate će djelimično biti neutralisan i dnevni iznos toplog obroka će se kretati u nivou iz 2021. godine.

Kod poslodavca kod kojeg je organizovana ishrana radnika će se i dalje primjenjivati odredba Zakona o porezu na dohodak član 8. stav 2. tačka 11. po kojoj su troškovi pripremanja toplog obroka do iznosa od 4,5 KM oslobođeni plaćanja poreza na dohodak i doprinosa. Navedeno se odnosi, kao i ranije, na troškove pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili topli obrok koji se isporučuje od lica registrovanog za usluge keteringa.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske ocjenjuje da slobodno tumačenje propisa sa ciljem dezinformisanja radnika i poslodavaca ugrožava napore institucija i poslovne zajednice na stabilizaciji ekonomskih i socijalnih prilika u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.