Selektivno povećanje cijena električne energije na bazi finansijske moći kupaca za pojedine grupe poslodavaca je apsolutno neprihvatljivo. Prihvativši povećanje cijene električne energije u visini od 53 evra, poslovna zajednica je uvažila značaj utemeljenja tržišnog principa u regulisanju cijena električne energije, ali ne i selektivan način definisanja cijena.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske poziva Vladu Republike Srpske kao najvećeg akcionara u Elektroprivredi RS .a.d da u cilju obezbjeđivanja jednakih uslova poslovanja za sve poslovne subjekte u Republici Srpskoj, utiče na formiranje jedinstvenih cijena za sve poslovne subjekte bez obzira na njihovu kupovnu moć.

Isto tako, smatramo da efikasnost i rezultati poslovanja bitno zavise od nivoa produktivnosti zaposlenih odnosno nivoa troškova plata, kao i da u uslovima rasta troškova poslovanja po osnovu plata u energetskom sistemu Republike Srpske nije primjereno drastično povećavati cijene privrednim subjektima.

Uvažavajući predmetne konvencije Međunarodne organizacije rada koje uređuju institut najniže plate, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske smatra navedenu izmjenu Zakona o radu u članu 128. diskriminatornom i u vezi sa tim će pokrenuti inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti navedene odredbe.

Najniža plata predstavlja zaštitni mehanizam u vrednovanju rada koji treba da obezbjedi minimalno potrebna sredstva za život radnika u situaciji kada za puno radno vrijeme radnik nije ostvario potreban nivo produktivnosti. Primjenom navedenog propisa u nepovoljniji položaj će biti stavljeni radnici koji imaju manje radnog staža što predstavlja diskriminaciju.

Isto tako, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske smatra da se kroz navedene promjene Zakona o radu, kao i odsustvo kriterijuma za utvrđivanje visine najniže plate, urušava institut najniže plate što će za posljedicu imati rast neformalne ekonomije i poremećaje u funkcionisanju preduzeća iz aspekta produktivnosti i vrednovanja rada.

Mišljenja smo da neadekvatan pristup prilikom definisanja ovih odluka može proizvesti negativne efekte po cjelukupnan ekonomsko-socijalni sistem i anulirati dugogodišnje napore u oblasti smanjenja poreskih opterećenja, suzbijanja neformalne ekonomije, kao i da će usporiti i zaustaviti reformske procese.