Banja Luka – Energetska kriza koja je nastala kao posljedica ratnih dešavanja u Ukrajini ima značajne posljedice na tržištu nabavke šumskih drvnih sortimenata. Posljedica koja je najočiglednija jeste nedostatak šumskih drvnih sortimenata – ogrevnog drveta koje služi kao energent, ali i kao osnovna sirovina u pojedinim privrednim društvima.

U ovom trenutku, cijena palete cijepanog ogrevnog drveta pripremljenog za njemačko i italijansko tržište na našem tržištu iznosi 250 konvertibilnih maraka, dok se na pomenutim stranim tržištima može prodati za 250 evra. Svjedoci smo da pojedine kompanije na skladištu imaju ogromne količine cijepanog ogrevnog drveta i žale se da im drvo propada, dok sa druge strane Eko-toplane Banja Luka d.o.o, HI Destilacija a.d. Teslić i RS Silikon nemaju dovoljno sirovine da održe proizvodnju ili da obezbijede dovoljne količine drveta za grijnu sezonu. Takođe, pojedine javne ustanove, škole i stanovništvo nisu u mogućnosti da kupe ovaj sortiment, čime se ugrožava grijanje učenika i stanovništva u Republici Srpskoj.

Već duže vrijeme, izvođači radova svoje usluge od JPŠ „Šume Republike Srpske“ ad Sokolac naplaćuju tako što od Javnog preduzeća uzimaju drvo, a ne novac. Na takav način, Javno preduzeće je došlo u nezavidan položaj i praktično je ucijenjeno od strane pojedinih izvođača radova da se samo njima moraju isporučivati šumski drvni sortimenti. Sada je cijena ogrevnog drveta i peleta na tržištu Zapadne Evrope, a zbog energetske krize, dosegla izuzetno visoku cijenu. Iz tog razloga, ogromna je tražnja za ovim šumskim drvnim sortimentom. Uglavnom se ovaj sortiment nalazi na skladištu onih koji očekuju skidanje zabrane izvoza kako bi taj sortiment izvezli po enormno visokim cijenama, a stanovništvo, toplane i privredna društva koja godinama taj sortiment koriste kao osnovnu sirovinu ostali su bez potrebne sirovine, i teško da će i u budućnosti biti u prilici da se snadbiju.

U slučaju ukidanja zabrane izvoza, pelet i ogrevno drvo će dostići cijenu koja nije prihvatljiva za domaće stanovništvo. Šume su ipak prirodni resurs od društvenog interesa, i prioritet u njihovom korišćenju treba da ima naše stanovništvo i prerađivačka industrija.

Imajući u vidu sve navedeno, molimo Vladu Republike Srpske da nastavi sa zaštitom interesa stanovništva i privrede Republike Srpske putem zabrane izvoza trupaca, cijepanog ogrevnog drveta i peleta, kao i da preduzme mjere koje će omogućiti JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. da na najefikasniji način raspolaže javnim dobrom. Predlažemo da se predmetna zabrana produži za 45 dana dok se ne obezbijede potrebne količine drveta za privredu i stanovništvo.