Banja Luka – Unija poslodavaca Republike Srpske je u četvrtak 04. aprila 2024. godine u hotelu Courtyard by Marriot Banja Luka predstavila projekat “Jačanje zaštite ljudskih prava u aktivnostima biznis sektora u BiH” koji realizuje u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, a uz finansijsku podršku Evropske Unije u Bosni i Hercegovini.
Cilj projekta je podizanje svijesti među poslodavcima i zaposlenima o važnosti poštovanja ljudskih prava u poslovanju, naglašavajući moralnu i zakonsku obavezu kompanija da djeluju u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Poslodavci i zaposleni će biti edukovani o relevantnim međunarodnim standardima kao što su UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPBHR). Smjernice UN-a o poslovnom sektoru i ljudskim pravima, Deklaracija Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima pri radu, i isto tako bolje se upoznati sa Poveljom o poštovanju ljudskih prava, kako bi razumjeli svoje obaveze i odgovornosti u zaštiti ljudskih prava tokom poslovnih aktivnosti.
Planirane projektne aktivnosti će poticati razvoj odgovornog poslovanja, postičući kompanije da preuzmu aktivnu ulogu u zaštiti ljudskih prava, ne samo unutar vlastitih okvira već i u svojim lokalnih zajednicama i šire. Kroz edukacije će se osigurati sistem praćenja i evaluacije napretka u implementaciji politika i praksi za zaštitu ljudskih prava unutar kompanija, omogućujući kontinuirano poboljšanje i prilagodbu strategija prema potrebama i izazovima.