U aprilu je objavljen 2. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za korištenje sredstava Challenge fonda. Potencijalni aplikanti na raspolaganju imaju indikativni budžet oko 480 000 evra, a rok za dostavljanje aplikacija je 22. maj 2023. godine do 16 časova.

Za potencijalne korisnike iz kategorije startup-a, koji su registrovani do 6 mjeseci do dvije godine, predviđen je maksimalni iznos granta do 10.000 evra, dok je za korisnike iz kategorije zrelih privrednih subjekata, koji posluju dvije godine i više, maksimalan iznos grant sredstava do 30.000 evra. Aplikanti su obavezni da obezbijede i minimalno vlastito učešće od 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta. Period implementacije projekta ne može da bude kraći od 3 mjeseca niti duži od 12 mjeseci.

Sve prijave će biti ocijenjene u skladu sa tri osnovna kriterija:

1. Inovativnost predložene projektne ideje,

2. Izvodljivost i održivost projektne ideje,

3. Šira društvena korist.

Više informacija, i sam aplikacioni paket u kome je Vodič za aplikante, možete preuzeti na ovom LINKU.