U okviru aktivnosti na izradi Programa ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024 Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Vladom Republike Srspke i uz finansijsku podršku Evropske unije je organizovala poslovnu konferenciju ”Izazovi i budućnost poslovanja”.

Konferencije je održana sa ciljem da kroz dijalog poslodavaca, predstavnika Vlade Republike Srpske, akademske zajednice, institucija i stručnih organizacija prepoznamo ključne ekonomske i socijalne izazove, kao i pravce djelovanja ka stvaranju produktivne i socijalno pravedne zajednice.

Događaj je organizovan u okviru realizacije projekta ”Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BIH- EISE” koji finansira Eropska unija, a koji provodi Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Kao ključne izazove poslovna zajednica u ovom trenutku prepoznala je dalje smanjenje ponude radne snage, rast inflacije, potencijalnu krizu nabavke materijala i repromaterijala, te ukazala na problem stagnacije produktivnosti u uslovima kontinuiranog rasta plata.

U funkciji obezbjeđivanja adekvatnog doprinosa poslovne zajednice definisanju ključnih strateških i planskih dokumenata Republike Srpske, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske je i ove godine pripremila dokument Prijedlozi i preporuke UUPRS ua Program ekonomskih reformi Republike Srpske 2022-2024. Osnovni cilj zagovaračkih politika Unije poslodavaca usmjerene su ka smanjenju oporezivanje rada i smanjenju parafiskalnih opterećenja na poslovanja, reforma obrazovnog sistema i suzbijanje neformalne ekonomije. U okviru konsultacija sa Vladom Republike Srpske dogovoren je niz mjera koje su usmjerene na fiskalno i parafiskalno rasterećenje poslovanja, promjene u politici podsticaja i podešavanje obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, a sve ciljem rasta plata i životnog standarda zaposlenih, od kojih izdvajamo:

Fiskalna i parafiskalna rasterećenja

 • Smnjenjenje zbirne stope doprinosa sa 32,8% na 31% uz neporezivi dio dohotka na nivou od 700,00 KM i promjenu načina obračuna plate po bruto principu sa finansijskim efektom na smanjenja opterećenja na rad u iznosu od oko 52 miliona KM;
 • Smanjenje i ukidanje komunalne takse sa efektom na smanjenje opterećenja na poslovanje od oko 25 miliona KM;
 • Ukidanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog u građevinsko zemljište sa potencijalnim finansijskim efektom rasterećenja poslovanja od oko 2 miliona KM;

Unapređenje politike podsticaja

 • Povećanje iznosa podsticaja za tehnološki razvoj kompanija sa 7 miliona KM na 15 miliona KM u Budžetu Republike Srpske;
 • Korekcija Zakona o podsticajima u privredi na način da se obezbjedi podrška za strane investitore koji otvaraju radna mjesta na kojima se stvara veća dodana vrijednostima;
 • Formiranje Direkcije za podršku stranim investitorima u okviru Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske;
 • Korekcije Zakona o podsticajima u privredi sa ciljem omogućavanja avansiranja plaćanja podsticaja i sukcesivne obrade zahtjeva;

 

Reforma i modernizacija obrazovnog sistema

 • Podrška ranom uključivanju studenata i učenika u svijet rada kroz donošenje Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju;
 • Donošenje Zakona o studentskom i učeničkom standardu;
 • Definisanje doprinosa Vlade RS opremanju učionica – radionica i zajedničkog učešća u finansiranju opremanja radionica sa poslodavcima i donatorima za realizaciju praktične nastave;

 

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i Vlada Republike Srpske u značajnoj mjeri usmjeravaju svoje aktivnosti ka suzbijanju neformalne ekonomije. Rast integriteta poreskih i inspekcijskih uprava je jedan od prioriteta, a u okviru tog pristupa jako je bitna promocija poreske discipline. U prvi plan želja je da istaknemo poslodavce koji svojim primjerom mogu i trebaju povećati nivo poreske discipline u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske i ove godine nagradila je najbolje poreske obaveznike, i to:

 

 • ”Telekomunikacije Republike Srpske” a.d. Banja Luka u sektoru telekomunikacija i informacione tehnologije;
 • UniCredit Bank a.d. Banja Luka, u sektoru finansijskih organizacija;
 • ArcelorMittal d.o.o. Prijedor u sektoru energetika i rudarstvo;
 • Molson Coors BH d.o.o. Banja Luka u sektoru trgovine;
 • “Banjalučka pivara” a.d. Banja Luka u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije;
 • “Sanino” d.o.o. iz Dervente u sektoru tekstilne i kožarske industrije;
 • “PMP Jelšingrad – fabrika mašina” a.d. Gradiška u sektoru Metalska i elektro indsutrija;
 • „Kaldera company“ d.o.o. u sektoru Metalska i elektro indsutrija;
 • “Alumina” d.o.o., Zvornik, u sektoru Metalska i elektro indsutrija;
 • ‘Hercegovinaputevi” a.d. Trebinje u sektoru građevinarstva;
 • “SHP Celex” a.d. Banja Luka u sektoru proizvodnje papira;
 • “Termag” d.o.o. Rogatica u sektoru turizma i ugostiteljstva;
 • “EXPORT CITY” d.o.o. Prnjavor u sektoru drvna i industrija namještaja;
 • “MERIDIAN” a.d. Banja Luka u sektoru transporta;
 • ”HEMOFARM” a.d. Banja Luka u sektoru farmaceutska industrija;
 • „DWELT“ d.o.o. Banja Luka u sektoru informacionih tehnologija

 

Projekat “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.

 

Za više informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Saša Aćić, menadžer projekta

Email: director@unijauprs.org