U toku je trening na temu “Jačanja kapaciteta zainteresovanih strana u procesu pripreme za pregovaranje poglavlja 20 – industrijska politika i preduzetništvo” kojeg Unija poslodavaca Republike Srpske realizuje u okviru projekta o zajedničkoj implementaciji projektnih aktivnosti za Sektorsku tehničku asistenciju za kreiranje strateških mapa puta BiH po poglavljima u okviru projekta „Resursni centar za bh. civilno društvo u EU integracijama”, kojeg finansira Evropska unija.

Svrha ovog treninga jeste identifikacija prioriteta u vezi sa usklađivanjem postojećeg zakonodavstva i prakse Republike Srpske sa pravnom tekovinom EU tj. principima definisanim unutar načela i preporuka za politiku, koje se dalje nalaze u saopštenjima, preporukama i zaključcima Savjeta EU, kako bi taj proces reformi počeo i prije formalnog otvaranja pregovora s EU, što bi i budući proces pregovaranja učinilo bržim.

Poglavlje 20 u pregovorima o pristupanju EU uglavnom se sastoji od principa i instrumenata politike koji se ogledaju u različitim komunikacijama, zaključcima i preporukama Savjeta, sa izuzetkom dva pravno obavezujuća akta: Direktive o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u komercijalnim transakcijama i regulative kojom se uspostavlja COSME. Ovo poglavlje obuhvata politike koje se odnose na razvoj konkurentnosti industrije, MSP, najvažnijeg industrijskog sektora, inovacije, kao i na programe, mjere i instrumente koji stimulišu konkurentnost privrednih subjekata.

Tokom diskusije naglašeno je da je potrebno izvršiti identifikaciju svih relevantnih aktera za Poglavlje 20, razvoj njihovih uloga i nivo njihove uključenosti u ovoj oblasti u različitim fazama pretpristupnog procesa. Potrebno je njihovo učešće iskoristiti pametno, od pružanja informacija, traženja njihovih inputa i doprinosa i konsultovanja u procesu donošenja odluka.

Naglašeno je da se poseban fokus treba staviti na jačanju uloge poslovnih i ekonomskih nevladinih organizacija, udruženja poslodavaca, udruženja investitora, malih i srednjih preduzeća i privatnih kompanija koje imaju interes daljeg ekonomskog razvoja i rasta i specifičnih instrumenata za podršku biznisu.