Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa stručnjacima iz PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo i PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo organizuje poslovne edukacije od kojih će prva na temu “Novi kontni okvir za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj” biti održana u četvrtak, 26. januara 2023. godine, u velikoj sali Unije poslodavaca Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske 8 (13. sprat) u Banjoj Luci, sa početkom u 10.30 časova.

Za polaznike koji nisu u mogućnostu fizički prisustvovati edukacijama biće obezbijeđeno online praćenje pri čemu će link za praćenje biti dostavljen dan prije održavanja radionice na navedeni email u prijavi.

Prva radionica: Novi kontni okvir za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj” – 26. januar 2023. godine

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji RS, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena. Novi kontni okvir u primjeni je od 01.01.2022. godine, te su računovođe dužne izvršiti preknjižavanja i uskladiti evidencije po novom kontnom okviru. Radionica je koncipirana na način da prikaže sve izmjene koje su se desile u kontnom okviru, te preknjižavanja koja je potrebno uraditi u skladu sa izmjenama. Usklađenje kontnog okvira je osnovna pripremna radnja za kvalitetno finansijsko izvještavanje u 2022. godini.

Kome je radionica namijenjena:

Prvenstveno knjigovođama i računovođama, ali i drugim zaposlenicima u odjelu računovodstva i finansija, revizorima, kao i svim drugim zainteresovanim licima.

Cilj radionice:

Cilj radionice je da se kroz prezentaciju primjene novih konta, prikaže preknjižavanje na novi kontni plan i pomogne polaznicima pri njegovoj pravilnoj implementaciji, kao i ispravnim sačinjavanjem i podnošnjem finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Dnevni red 

10:30h – 12:30h – I dio

 1. Razlozi za izmjene i dopune Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u RS

          – Ciljevi izmjena

          – Početak primjene

 1. Pregled najznačanijih izmjena i dopuna po klasama i grupama računa   

12:30h- 13:30h – Pauza

13:30h- 15:30h – II dio

 1. Praktična primjena novog kontnog okvira

           – Preknjižavanja na račune novog kontnog okvira- praktični primjeri

 1. Izmjena obrazaca finansijskih izvještaja u RS i izmjene Pravilnika
 2. Pitanja i diskusija

Nakon radionice, bićete u mogućnosti da:  

– razumijete suštinske i sadržajne novosti, nove pojmove i kategorije, veze sa novim i izmijenjenim MRS/MSFI, nove kategorije sredstava (imovine), nove kategorije obaveza, nove i izmijenjene grupe konta, propisanu (obaveznu) analitičku razradu, dodatnu (potrebnu i preporučenu) razradu

– na pravilan način izvršite preknjižavanja i implementaciju novog kontnog okvira

Predavač: Anesa Ustavdić | Viši menadžer, Ovlašteni revizor, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo

Anesa je Viši menadžer u PwC d.o.o. Sarajevo i ima više od 18 godina iskustva u reviziji finansijskih izvještaja (lokalni GAAP i MSFI) i uslugama poslovnog savjetovanja (pretežno finansijsko izvještavanje i računovodstveno savjetovanje). Ovlašteni je revizor sa licencom Ministarstva finansija, posjeduje IPSAS certifikat i master diplomu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te je u procesu učlanjenja u Udruženje ovlaštenih računovođa (ACCA). Anesin portfolio klijenata pokriva različite industrije (farmaceutsku, automobilsku, maloprodajnu, proizvodnju, distribuciju), od privatnih lokalnih preduzeća do multinacionalnih korporacija. Anesa ima profesionalno iskustvo u pružanju usluga revizije, računovodstva i savjetovanja kompanijama koje posluju u različitim industrijama (farmaceutskoj, automobilskoj, maloprodajnoj, proizvodnoj, distribuciji), bankama, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama u BiH.

 

Druga poslovna radionica “Porez na dobit u Republici Srpskoj – specifičnosti i ograničenja u tretmanu poresko dopustivih rashoda”održava se u srijedu, 01. februara 2023. godine na istoj lokaciji. Važećim Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske, koji je na snazi od 2016. godine, propisan je okvir za utvrđivanje poreske osnovice, odnosno pravila za usklađivanje prihoda i rashoda za obračunski period. Tokom radionice ćemo analizirati prihode koji se mogu isključiti iz oporezive osnovice, kao i poresku dopustivost rashoda. Radionica obuhvata i tretman kapitalnih dobitaka/gubitaka, tretman poreskih gubitaka, mogućnost korištenja poreskog kredita i poreskih olakšica, te načine podnošenja poreskih prijava i rokove.

Kome je radionica namijenjena:

Finansijskim menadžerima i osobama odgovornim za poresku funkciju kompanije i pravilnu primjenu poreskih propisa, kao i finansijskim direktorima odgovornim za ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske.

Cilj radionice:

Da se identifikuju segmenti poslovanja za koje poreski tretman nije adekvatan ili dovoljno jasan, te da se djeluje u pravcu minimiziranja potencijalnih rizika na osnovu diskusije o specifičnostima Zakona o porezu na dobit i praktičnih iskustava u radu sa poreskim kontrolama.

Dnevni red

10:30h – 12:30h – I dio

 1. Prihodi koji se mogu isključiti iz oporezive osnove
 2. Rashodi koji se priznaju prema generalnom principu odbitnosti
 3. Rashodi koji se ne priznaju

12:30h- 13:30h – Pauza

13:30h – 15:30h – II dio

 1. Rashodi koji su uslovno priznati
 2. Privremene i trajne razlike
 3. Kapitalni dobici/gubici, poreski gubitak, poreski kredit i poreske olakšice
 4. Pitanja i diskusija

Predavač: Mubera Brković | Direktor, PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo

Mubera je direktorica u PwC Tax and Advisory BiH sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u radu na različitim vrstama savjetodavnih i konsultantskih projekata, te pružanju poreskih i pravnih usluga domaćim i stranim kompanijama. Savjetuje klijente aktivne u širokom spektru poslovnih sektora i posjeduje prethodno iskustvo u radu kao poreski inspektor u Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Član je Radne grupe za poreze pri Vijeću stranih investitora u BiH i jedan od osnivača Fiskalnog udruženja BiH – ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije u BiH. Mubera je kroz stručne organizacije i direktan rad sa zakonodavnim tijelima doprinijela reformi i razvoju poreskih zakona, te poreske administracije u BiH. Savjetovala je mnoge međunarodne kompanije o poreskim i srodnim aspektima ulaganja u BiH, preuzimanju kompanija, restrukturiranju i poreskom planiranju. Mubera ima veliko iskustvo u vođenju poreskih i pravnih due diligence (dubinskih pregleda), vođenju poslova poreskog izvještavanja i vođenju konsultantskih projekata za klijente iz različitih industrijskih sektora.

 

Kotizacija za učešće (prisustvo ili online) za jednu osobu po radionici iznosi 150,00 KM i istu je potrebno uplatiti do dana održavanja radionice na žiro račun Unije poslodavaca Republike Srpske, na broj: 555-007-00225593-53 kod Nove banke a.d. Banja Luka.

Prijave za prvu radionicu traju do 26. januara 2023. godine, a za drugu do 31. januara 2023. godine.

Svi zainteresovani to mogu uraditi putem linka: https://forms.gle/hcPWTHbMRRc5eWDu9 ili emaila: office@unijauprs.org

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj: 051 337 482