Unija poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa stručnjacima iz PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo i PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo u narednom periodu organizuje pet poslovnih edukacija od kojih će prva na temu “Novi kontni okvir za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj” biti održana u ponedjeljak, 14. novembra 2022. godine, u velikoj sali Unije poslodavaca Republike Srpske, na adresi Trg Republike Srpske 8 (12. sprat) u Banjoj Luci, sa početkom u 10.30 časova.

Za polaznike koji nisu u mogućnostu fizički prisustvovati edukacijama biće obezbijeđeno online praćenje pri čemu će link za praćenje biti dostavljen dan prije održavanja radionice na navedeni email u prijavi.

Prva radionica: Novi kontni okvir za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u Republici Srpskoj” – 14. novembar 2022. godine

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji RS, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena. Novi kontni okvir u primjeni je od 01.01.2022. godine, te su računovođe dužne izvršiti preknjižavanja i uskladiti evidencije po novom kontnom okviru. Radionica je koncipirana na način da prikaže sve izmjene koje su se desile u kontnom okviru, te preknjižavanja koja je potrebno uraditi u skladu sa izmjenama. Usklađenje kontnog okvira je osnovna pripremna radnja za kvalitetno finansijsko izvještavanje u 2022. godini.

Kome je radionica namijenjena:

Prvenstveno knjigovođama i računovođama, ali i drugim zaposlenicima u odjelu računovodstva i finansija, revizorima, kao i svim drugim zainteresovanim licima.

Cilj radionice:

Cilj radionice je da se kroz prezentaciju primjene novih konta, prikaže preknjižavanje na novi kontni plan i pomogne polaznicima pri njegovoj pravilnoj implementaciji, kao i ispravnim sačinjavanjem i podnošnjem finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

Dnevni red 

10:30h – 12:30h – I dio

 1. Razlozi za izmjene i dopune Pravilnika o kontnom okviru i sadržini računa za privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike u RS

          – Ciljevi izmjena

          – Početak primjene

 1. Pregled najznačanijih izmjena i dopuna po klasama i grupama računa   

12:30h- 13:30h – Pauza za ručak

13:30h- 15:30h – II dio

 1. Praktična primjena novog kontnog okvira

           – Preknjižavanja na račune novog kontnog okvira- praktični primjeri

 1. Izmjena obrazaca finansijskih izvještaja u RS i izmjene Pravilnika
 2. Pitanja i diskusija

Nakon radionice, bićete u mogućnosti da:  

– razumijete suštinske i sadržajne novosti, nove pojmove i kategorije, veze sa novim i izmijenjenim MRS/MSFI, nove kategorije sredstava (imovine), nove kategorije obaveza, nove i izmijenjene grupe konta, propisanu (obaveznu) analitičku razradu, dodatnu (potrebnu i preporučenu) razradu

– na pravilan način izvršite preknjižavanja i implementaciju novog kontnog okvira

Predavač: Anesa Ustavdić | Viši menadžer, Ovlašteni revizor, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo

Anesa je Viši menadžer u PwC d.o.o. Sarajevo i ima više od 18 godina iskustva u reviziji finansijskih izvještaja (lokalni GAAP i MSFI) i uslugama poslovnog savjetovanja (pretežno finansijsko izvještavanje i računovodstveno savjetovanje). Ovlašteni je revizor sa licencom Ministarstva finansija, posjeduje IPSAS certifikat i master diplomu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te je u procesu učlanjenja u Udruženje ovlaštenih računovođa (ACCA). Anesin portfolio klijenata pokriva različite industrije (farmaceutsku, automobilsku, maloprodajnu, proizvodnju, distribuciju), od privatnih lokalnih preduzeća do multinacionalnih korporacija. Anesa ima profesionalno iskustvo u pružanju usluga revizije, računovodstva i savjetovanja kompanijama koje posluju u različitim industrijama (farmaceutskoj, automobilskoj, maloprodajnoj, proizvodnoj, distribuciji), bankama, nevladinim organizacijama i drugim organizacijama u BiH.


 

Druga poslovna radionicaPorez na dobit u Republici Srpskoj – specifičnosti i ograničenja u tretmanu poresko dopustivih rashoda”, održava se u srijedu, 12. decembra 2022. godine na istoj lokaciji. Važećim Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske, koji je na snazi od 2016. godine, propisan je okvir za utvrđivanje poreske osnovice, odnosno pravila za usklađivanje prihoda i rashoda za obračunski period. Tokom radionice ćemo analizirati prihode koji se mogu isključiti iz oporezive osnovice, kao i poresku dopustivost rashoda. Radionica obuhvata i tretman kapitalnih dobitaka/gubitaka, tretman poreskih gubitaka, mogućnost korištenja poreskog kredita i poreskih olakšica, te načine podnošenja poreskih prijava i rokove.

Kome je radionica namijenjena:

Finansijskim menadžerima i osobama odgovornim za poresku funkciju kompanije i pravilnu primjenu poreskih propisa, kao i finansijskim direktorima odgovornim za ispunjavanje obaveza propisanih Zakonom o porezu na dobit Republike Srpske.

Cilj radionice:

Da se identifikuju segmenti poslovanja za koje poreski tretman nije adekvatan ili dovoljno jasan, te da se djeluje u pravcu minimiziranja potencijalnih rizika na osnovu diskusije o specifičnostima Zakona o porezu na dobit i praktičnih iskustava u radu sa poreskim kontrolama.

Dnevni red

10:30h – 12:30h – I dio

 1. Prihodi koji se mogu isključiti iz oporezive osnove
 2. Rashodi koji se priznaju prema generalnom principu odbitnosti
 3. Rashodi koji se ne priznaju

12:30h- 13:30h – Pauza za ručak

13:30h – 15:30h – II dio

 1. Rashodi koji su uslovno priznati
 2. Privremene i trajne razlike
 3. Kapitalni dobici/gubici, poreski gubitak, poreski kredit i poreske olakšice
 4. Pitanja i diskusija

Predavač: Mubera Brković | Direktor, PricewaterhouseCoopers Tax and Advisory d.o.o. Sarajevo

Mubera je direktorica u PwC Tax and Advisory BiH sa više od 20 godina profesionalnog iskustva u radu na različitim vrstama savjetodavnih i konsultantskih projekata, te pružanju poreskih i pravnih usluga domaćim i stranim kompanijama. Savjetuje klijente aktivne u širokom spektru poslovnih sektora i posjeduje prethodno iskustvo u radu kao poreski inspektor u Poreznoj upravi FBiH i Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Član je Radne grupe za poreze pri Vijeću stranih investitora u BiH i jedan od osnivača Fiskalnog udruženja BiH – ogranka Međunarodne fiskalne asocijacije u BiH. Mubera je kroz stručne organizacije i direktan rad sa zakonodavnim tijelima doprinijela reformi i razvoju poreskih zakona, te poreske administracije u BiH. Savjetovala je mnoge međunarodne kompanije o poreskim i srodnim aspektima ulaganja u BiH, preuzimanju kompanija, restrukturiranju i poreskom planiranju. Mubera ima veliko iskustvo u vođenju poreskih i pravnih due diligence (dubinskih pregleda), vođenju poslova poreskog izvještavanja i vođenju konsultantskih projekata za klijente iz različitih industrijskih sektora.


 

Treća radionica: Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna (planirani termin: kraj januara 2023. godine)

Pripremne radnje za izradu godišnjeg obračuna obuhvataju kontrolne i druge postupke kojim se provjeravaju knjiženja poslovnih događaja i knjigovodstvena dokumentacija, te organizacija i provedba godišnjeg popisa imovine i obaveza. Pripremne radnje se obavljaju prije godišnjeg popisa imovine i obaveza, kojim se utvrđuju stvarna stanja bilansnih pozicija i usklađuju knjigovodstvena stanja. Izvođenje popisa veoma ovisi o kvalitetu pripremnih radnji.

Cilj radionice:

Podsjetiti polaznike na radnje i postupke koje trebaju poduzeti kako bi osigurali relevantne informacije za sastavljanje godišnjih finansijskih izvještaja i godišnjih poreznih prijava, te dati informacije o aktuelnim promjenama propisa i njihovoj primjeni.

Nakon radionice, bićete u mogućnosti da:

– samostalno organizujete pripremne radnje za izradu kvalitetnih i kompletnih finansijskih izvještaja za predstojeći obračunski period

Kome je radionica namijenjena?

Prvenstveno knjigovođama i računovođama, ali i drugim zaposlenicima u odjelu računovodstva i finansija, kao i svim drugim zainteresovanim licima.


 

Četvrta  radionica: Analiza finansijskih izvještaja (planirani termin: mart 2023. godine)

Analiza finansijskih izvještaja je bitna za donošenje kvalitetnih strateških odluka i uspješno upravljanje kompanijom. Rezultati analize finansijskih izvještaja pomažu prvenstveno vlasnicima i rukovodiocima da utvrde segment poslovanja koji je potrebno popraviti, kao i koje prednosti mogu iskoristiti u narednim periodima poslovanja. Dobijeni rezultati se mogu upoređivati sa planom, konkurencijom i cjelokupnim tržištem.

Cilj radionice:

Analiza finansijskih izvještaja je edukativna radionica sa velikim naglaskom na praktičnu analizu i razumijevanje finansijskih izvještaja. Fokus je stavljen na pravilno razumijevanje finansijskih pokazatelja i pokazatelja poslovanja, kroz kompletne analize Bilansa stanja – Izvještaja o finansijskom položaju, Bilansa uspjeha – Izvještaja o ukupnom rezultatu za period i Izvještaja o gotovinskim tokovima.

Nakon radionice, bićete u mogućnosti da:

– razumijete sadržaj finansijskih izvještaja

– razumijete ključne poruke iz finansijskih izvještaja

– upoznate se sa najčešćim greškama u finansijskim izvještajima

– praktično izračunate ključne finansijske pokazatelje

– tumačite rezultate analize finansijskih podataka i ostalih informacija iz finansijskih izvještaja

Kome je radionica namijenjena?

Zaposlenicima u odjelu računovodstva, kontrolinga i finansija, direktorima malih i srednjih preduzeća, članovima uprave, zaposlenicima javnog sektora, ministarstvima, kao i svim drugim zainteresovanim licima.

Peta radionica: Računovodstvo proizvodnje (planirani datum: april 2023. godine)

Na računovodstvo proizvodnje najvećim dijelom odnose se pravila iz MRS 2- Zalihe. Zbog kompleksnosti utvrđivanja troškova koji se uključuju u proizvodnju ovo područje često je obuhvaćeno i pojmom računovodstvo troškova. Na radionici ćemo kroz praktične primjere pojasniti pravila priznavanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, pojasniti koji se troškovi uključuju u proizvodnju, a koji ne, te kroz primjere pojasniti osnovne načine evidentiranja proizvodnje od početka do njenog završetka.

Cilj radionice:

Objasniti polaznicima računovodstvena pitanja koja prate djelatnost proizvodnje, te sistematizirati ključne pojmove i knjiženja, kroz praktične primjere iz prakse kako bi polaznici mogli samostalno oblikovati vlastiti model obračuna proizvodnje.

Nakon radionice, bićete u mogućnosti da:

– razumijete osnovne pojmove računovodstva proizvodnje

– prepoznate, pravilno procijenite i razvrstate troškove primjenom različitih metoda u skladu sa zakonskim propisima

– samostalno izvršite računovodstveno evidentiranje proizvodnje

– samostalno oblikujete vlastiti model obračuna proizvodnje

Kome je radionica namijenjena?

Zaposlenicima u odjelu računovodstva, kontrolinga, finansija, proizvodnje, voditeljima proizvodnje i menadžerima koji su uključeni u proizvodni proces, članovima uprave proizvodnih preduzeća, kao i svim drugim zainteresovanim licima.

Način prijave

Kotizacija za učešće (prisustvo ili online) za jednu osobu po radionici iznosi 200,00 KM i istu je potrebno uplatiti do dana održavanja radionice na žiro račun Unije poslodavaca Republike Srpske, na broj: 555-007-00225593-53 kod Nove banke a.d. Banja Luka.

Za polaznike su predviđeni popusti i to:

 • 25% za članice Unije poslodavaca Republike Srpske
 • 10% za tri ili više prijavljenih ispred jedne kompanije
 • 10 % za uplatu za paket koji uključuju 5 gore navedenih radionica koje će biti realizovane u narednom periodu

Napomena: Svi navedeni popusti se sabiraju ukoliko se odabere više ponuđenih opcija.

Prijave traju do petka, 11. novembra 2022. godine, a svi zainteresovani to mogu uraditi putem linka: https://forms.gle/NRZ41Fx9d6vfRtjm9 ili emaila: office@unijauprs.org

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj: 051 337 482