Stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:107/19), od 01.01.2020.godine, kojim je došlo do izmjene roka za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva, u skladu sa načelima Zakona o opštem upravnom postupku, obavještavamo vas sljedeće:

U skladu sa članom 58a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dječjoj zaštiti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj:107/19), poslodavci, za porodilje kojima je porodiljsko odsustvo otpočelo u 2019.godini, pravo na refundaciju naknade plate ostvariće u skladu sa odredbama zakona koji je tada bio na snazi. Navedeno znači da je za ove poslodavce rok za podnošenje zahtjeva godinu dana od dana otpočinjanja korišćenja porodiljskog odsustva, te da isti nisu, niti će biti oštećeni na način da im je onemogućeno ostvarivanje prava, ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uslove, bez obzira što zahtjev za ostvarivanje prava podnesen nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama.

Poslodavci, koji potražuju pravo na refundaciju za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva radnica-porodilja čije je porodiljsko odsustvo otpočelo u 2020-toj godini, pravo će ostvariti prema odredbama pozitivnog zakonskog propisa, kojim je propisan rok za podnošenje zahtjeva šest mjeseci.