Imajući u vidu izraženu potrebu članstva Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske po pitanju definisanja instituta  najniže plate u Republici Srpskoj obavještavamo vas o mišljenju Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite  po navedenom pitanju.

Najniža plata je utvrđena Odlukom o najnižoj plati  i isplaćuje se  kada obračunata plata radnika za redovan rad (koja se sastoji od dijela plate za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, uvećanja plate propisanih zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu) iznosi manje od utvrđene najniže plate.

Najniža plata u Republici Srpskoj je utvrđena Odlukom Vlade o najnižoj plati u RS za 2020 u visini od 520,00 konvertibilnih maraka, objavljenom u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj: 3/20.