Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za tehničku i bespovratnu finansijsku podršku dekarbonizaciji malih i srednjih preduzeća (MSP) iz industrija s visokim emisijama ugljenika (električna energija, čelik i cement) u sklopu projekta “Inkluzivna dekarbonizacija” (IDA) koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) u saradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, a isti finansira Vlada Japana.

Tehnička i finansijska podrška dekarbonizaciji najmanje 20 MSP-a je predviđena u okviru druge komponente IDA projekta, a sastoji se od:

  • Provođenje detaljnog energetskog audita,
  • Identifikacija potencijalnih mjera i projekata za dekarbonizaciju (sa fokusom na energetsku efikasnost i tehnologije obnovljivih izvora energije),
  • Provođenje analize energetskih, socio-ekonomskih i okolišnih benefita kao i uticaja identifikovanih mjera i projekata dekarbonizacije,
  • Odabir mjera/projekta dekarbonizacije na osnovu prethodnih analiza i audita,
  • Provođenje odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima uz finansijsku podršku IDA projekta,
  • Praćenje i nadzor provođenja, te evaluacija i verifikacija postignutih efekata nakon provođenja odabranih mjera/projekata dekarbonizacije u MSP-ima.

Svrha provođenja ovog seta aktivnosti je pružanje podrške MSP-ima u tranziciji ka nisko-karbonskom razvoju, kroz iskorištavanje potencijala energetske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, a sa krajnjim ciljem ublažavanja ili uklanjanja opasnosti i negativnog uticaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

IDA Projekat je dio globalnog Klimatskog obećanja – iskorištavanje Utvrđenih doprinosa (NDC) u cilju postizanja neto nultih emisija i razvoja otpornog na klimatske promjene, kao odgovor na klimatsku krizu.

Više informacija o Javnom pozivu na sledećem LINKU.