Pocetna – srpski Forumi Zakoni Stupio na snagu Zakon o podasticajima u privredi

Pregled 1 objava (od ukupno 86)
 • Autor
  Poruke
 • pedja2507
  Administrator foruma
  Post count: 2

  Narodna skupština Republike Srpske je 13. juna 2019. godine, po hitnom postupku, usvojila Zakon o podsticajima u privredi Republike Srpske (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019 ) koji je stupio na snagu danas 1. jula 2019. godine.

  Navedenim zakonskim rješenjem poslodavcima je omogućeno da za eventualno povećanje plata dobije povrat uplaćenih doprinosa u iznosu 70% od u uplaćenog iznosa. Radi se o rješenju koje se realizuje u okviru Memoranduma o zajedničkim politikama Vlade RS i Unije udruženja poslodavaca RS, a koje se odnosi na poresko raterećenje rada i predstavlja nakon povećanja neoporezivog dijela plate značajan stimulans za rast plata i životnog standarda radnika.

  Zakonom su uređeni uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata radnika, kao i osnovni elementi za podsticanje direktnih ulaganja u privredu.

  Korisnici ovog podsticaja će biti isključivo privredni subjekti, pri čemu Zakon definiše privredne subjekte kao privredna društva i samostalne preduzetnike sa sjedištem u Republici Srpskoj, kao i poslovne jedinice privrednih društava čija sjedišta su izvan Republike Srpske.

  Bitno je naglasiti da u smislu ovog Zakona, plata obuhvata platu prije oporezivanja za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu, uvećanja plate i druga primanja na koja se plaćaju porez na dohodak i svi doprinosi.

  Pravo na podsticaj će se ostvarivati u dva obračunska perioda od po 6 mjeseci, od koji jedan period traje od 1. januara do 30. juna, dok drugi period traje od 1. jula do 31. decembra u jednoj kalendarskoj godini.

  Za ostvarivanje prava na podsticaj za povećanje plate radnika, privredni subjekt će morati ispuniti sljedeće opšte i posebne uslove:

  ● Da ima sjedište ili poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srpske,
  ● Da je prema klasifikaciji djelatnosti pretežna djelatnost proizvodna, trgovinska ili uslužna,
  ● Da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, a što obuhvata direktne poreze, takse i naknade,
  ● Da je podnio sve poreske prijave za porez na dohodak i doprinose,
  ● Da je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj,
  ● Da u obračunskom periodu (period od 6 mjeseci) radnik ima viši iznos plate u odnosu na početni iznos.

  Prilikom utvrđivanja iznosa podsticaja za povećanje plate radnika, primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

  ● Ako je početni iznos plate radnika viši od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate,
  ● Ako je početni iznos plate radnika jednak ili viši od najniže plate u Republici Srpskoj, ali ne prelazi iznos od 550 KM, privredni subjekt ostvaruje pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30% od plaćenih doprinosa na povećanje plate,
  ● Navedeno povećanje plate predstavlja razliku između visine povećane plate radnika(utvrđeno na osnovu šestomjesečnog prosjeka) i početnog iznosa plate radnika (plata isplaćena za mjesec mart), i odnosi se na platu za 7. mjesec koja se isplaćuje u osmom mjesecu;
  ● Izuzetno od ovog, ako u svim mjesecima obračunskog perioda, koji prethodi obračunskom periodu za koji se traži podsticaj, radnik ima platu višu od 550 KM, njegov početni iznos plate je prosječna visina plate u obračunskom periodu, koji prethodi traženju podsticaja. Ova mogućnost odnosi se na privredne subjekte koji su u martu 2019. godine zapošljavali radnike čija visina plate je bila viša od najniže plate u Republici Srpskoj, ali nije prelazila iznos od 550 KM. Ovi privredni subjekti ostvaruju pravo na novčana sredstva u iznosu koji odgovara vrijednosti 30% od plaćenih doprinosa na povećanje plate. Ipak, ako ovi privredni subjekti u jednom obračunskom periodu povećaju i održavaju platu u iznosu preko 550 KM i ukoliko u narednom obračunskom periodu ponovo povećaju platu, tim subjektima početni iznos plate je prosječna visina plate za obračunski period, koji prethodi traženju podsticaja. Na taj način, ovi privredni subjekti ostvariće pravo na podsticaj u iznosu koji odgovara vrijednosti 70% od plaćenih doprinosa na povećanje plate, umjesto ranijih 30% od plaćenih doprinosa.

  Važno je naglasiti da privredni subjekt nema obavezu da povećava platu radnika u svakom novom obračunskom periodu, nego po osnovu jednog povećanja plate za radnika može ostvariti pravo na podsticaj u više obračunskih perioda.

  Za ostvarivanje prava na navedeni podsticaj, privredni subjekti će morati podnijeti zahtjev Ministarstvu privrede i preduzetništva za jednog ili više radnika, najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj. Ukoliko zahtjev ne bude podnesen u navedenom roku, privredni subjekt će izgubiti pravo na podsticaj za taj obračunski period.

  Povećanje plate će se utvrđivati dovodeći u vezu visinu plate koja je za radnika kod privrednog subjekta isplaćena za mart 2019. godine sa visinom plate koju radnik bude imao nakon stupanja na snagu Zakona. Pri tome:

  ● Ukoliko je radnik za mart 2019. godine imao umanjenu platu zbog privremene spriječenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, za potrebe utvrđivanja povećanja posmatraće se njegova posljednja puna isplaćena plata;
  ● Ako je radnik zasnovao radni odnos kod privrednog subjekta tokom marta 2019. godine, visina plate u odnosu na koju će se utvrđivati uvećanje će biti njegova plata za april 2019. godine,
  ● Ovaj podsticaj se može ostvariti samo za radnike sa kojima je zaključen radni odnos najkasnije do isteka marta 2019. godine.

  Sam postupak dodjele podsticaja za povećanje plate, odnosno provjere ispunjenosti opštih i posebnih uslova, provjere potpunosti, blagovremenosti i dopuštenosti zahtjeva će sprovoditi Ministarstvo privrede i preduzetništva u saradnji sa Poreskom upravom.

  Zbog drugim zakonima propisanih rješena nije bilo moguće obezbjediti kompenzaciju za sredsva uplaćena za doprinose. Sredstva za ovaj podsticaj prethodno će biti planirana u Budžetu Republike Srpske za 2020. godinu.

  Podsticaji za direktna ulaganja će se dodjeljivati na osnovu javnog poziva, u kojem će biti naveden iznos raspoloživih sredstava za dodjelu, uslovi za učešće, spisak potrebne dokumentacije, kriterijumi za ocjenjivanje prijava, prijavni obrazac, obaveze budućih korisnika sredstava, kao i način, mjesto i rok za podnošenje prijava.

  Izuzetno od navedenog, za nova direktna ulaganja kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 100 radnika, podsticaj će se ostvarivati na osnovu posebne odluke Vlade o toj investiciji.

  Pravo na podsticaj za direktna ulaganja ostvarivaće se po osnovu projekta u kojem su navedene aktivnosti koje će se preduzeti, radi ostvarivanja određenog poslovnog cilja, uz određivanje vremenskih perioda i novčanih sredstava potrebnih za realizaciju projektnih aktivnosti.

  Opšti uslovi koje će privredni subjekat biti dužan da ispuni za ostvarivanje prava na podsticaj za direktna ulaganja su:

  ● Da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
  ● Da je prema klasifikaciji djelatnosti pretežna djelatnost proizvodna ili uslužna djelatnost u oblasti turizma i informaciono-komunikacionih tehnologija,
  ● Da podnese prijavu u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja i projekat za koji se može dodijeliti podsticaj u skladu sa Zakonom,
  ● Da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,
  ● Da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
  ● Da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
  ● Da nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
  ● Da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava, u skladu sa ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

  Privredni subjekti koji ostvare pravo na dodjelu podsticaja za direktna ulaganja, zaključivaće sa Ministarstvom ugovor o dodjeli podsticaja koji će sadržavati podatke o odobrenom novčanom iznosu, precizno utvrđenu svrhu utroška podsticaja, dinamiku prenosa odobrenih sredstava, obavezu redovnog izvještavanja Ministarstva o namjenskom utrošku podsticaja, način kontrole utroška podsticaja, kao i ostala međusobna prava i obaveze ugovornih strana. Pored toga, obaveza privrednog subjekta će biti da prilikom zaključenja ugovora o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja dostavi Ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenog podsticaja i sa rokom važenja od šest mjeseci od isteka perioda realizacije projekta.

  Predmet ulaganja mogu biti ulaganja u materijalna sredstva (zemljište, zgrade, proizvodni pogoni, mašine i oprema) i nematerijalna sredstva (patenti, licence, sistemi kvaliteta i tehničke i poslovne inovacije u proizvodnji), koja će se prema namjeni i finansijskoj vrijednosti dijeliti na:

  ● Velike investicione projekte, čija finansijska vrijednost iznosi najmanje 1.000.000 KM i kojima se ostvaruje novo zapošljavanje od najmanje 50 radnika,
  ● Male investicione projekte, čija je finansijska vrijednost u rasponu od 50.000 do 1.000.000 KM.
  Završnim odredbama Zakona je propisano da će:
  • Vlada u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti:
  ● Uredbu o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (član 17. stav 13) i
  ● Uredbu o registru podsticaja u Republici Srpskoj (član 20. stav 2).

  Ministar privrede i preduzetništva u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona donijeti Pravilnik o postupku dodjele podsticaja za povećanje plate radnika.

  Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske stoji na raspolaganju svim poslodavcima po pitanju primjene Zakona i poziva poslodavce da ukoliko imaju nejasnoća u vezi primjene propisa da se obrate stručnoj službi UUPRS na kontakte 051 226 160 ili na e-mail: office@unijauprs.org

  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  • This topic was modified prije 3 years, 8 months by pedja2507.
  JamesPhona
  Gost
  Post count: 8386

  Stupio na snagu Zakon o podasticajima u privredi – Stranica 395 – Unija UPRS

  Гидра – это магазин различных товаров, которые вы не приобретете просто так в интернете. Веб-сайт разделён на категории для удобства, есть поиск, все покупки в маркете полностью анонимны, все магазины на hydra сайт проходят модерацию и постоянно проверяются. Товары с пометкой “моментальный заказ” возможно забрать сразу после оплаты, выбрав нужный город и район в любой точке РФ и СНГ. Товары по предзаказу необходимо немного подождать, продавец сообщит о сроках поставки. Заходи на Hydra-shop, hydra ссылка https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com – это твой портал в мир новых ярких эмоций. гидра ссылка

  AlesyaPhona
  Gost
  Post count: 8386

  Stupio na snagu Zakon o podasticajima u privredi – Stranica 395 – Unija UPRS

  Ищите подходящую площадку для покупки товаров? Тогда стоит рассмотреть сайт Гидра, который является самой крупной площадкой в странах СНГ. Здесь ежедневно покупают десятки тысяч товаров. И каждый сможет найти что-то на свой вкус. Продавцы на сайте имеются из любой точки СНГ, во всех городах, как крупных, так и небольших, независимо от страны. Потому магазин Hydra становится лучшим решением для многих пользователей. А мы предлагаем перейти на него по активной ссылке Гидра – https://hydraruzspsnew4af.xyz . Здесь вы получите возможность быстро и безопасно покупать товары, или можете начать продавать свои, поскольку площадка работает в качестве посредника в формате доски объявлений, или Маркетплейса. hydra онион

  ThomanibuM
  Gost
  Post count: 8386

  Self-Imрrovement and succеss go hаnd in hand. Tаking the stерs tо make уourself а bеttеr and mоre wеll-rounded individual will provе to be a wise dеcision. https://thoughtoftheday.btcfreedom.design
  Thе wise рersоn fееls the раin of оnе аrrow. The unwisе fееls thе pain of twо.
  When lооking fоr wise wоrds, thе best ones оften cоme frоm оur elders.
  Yоu'vе hеаrd that it's wisе tо leаrn from еxреriencе, but it is wisеr tо lеаrn frоm thе еxреriеnce of othеrs.
  Wе tend tо think оf great thinkеrs аnd innоvators as soloists, but the truth is that the greatest innоvаtivе thinking dоesn't occur in a vacuum. Innovаtiоn results frоm cоllаbоration.
  Some оf us think holding оn mаkеs us strong, but sоmetimes it is lеtting go.
  But what I've discоvered оver time is thаt sоme of thе wisеst peоplе I knоw have also bеen somе of thе most broken peорlе.
  Dоn't wastе уour timе with еxрlanаtions, реорlе only hеar what thеу want to hеаr.
  To mаkе difficult dеcisiоns wiselу, it helps tо hаve a systematic procеss fоr assеssing еаch choice аnd its cоnsequencеs – the рotentiаl impаct on еаch аspеct оf уоur lifе.
  Each оf us еxpеriencеs dеfeats in life. Wе cаn trаnsform dеfеаt intо victorу if we lеаrn frоm life’s whuррings.

  FelipeHig
  Gost
  Post count: 8386
  Warrenblito
  Gost
  Post count: 8386

  ? Цветокоррекция
  ? Ретушь фотографий
  ? Удаление родинок, татуировок и других дефектов на коже
  ? Пластика фигуры и лица, увеличение/уменьшение объёмов
  ? Коллажирование из нескольких фотографий
  ? Обтравка и замена фона с максимальной реалистичностью
  ? Обтравка предметов на любой фоновый цвет
  ? Обтравка с удалением фона (PNG)
  ? Изменение цвета любых деталей на фото
  ? Добавление/Удаление нежелательных объектов
  ? Добавление/Удаление водяных знаков
  ? Реставрация старых фотографий
  ? Создание экшнов для пакетной обработки
  ? Инфографика для маркетплейсов
  ? Любые баннеры, листовки и т. д.
  Портфолио https://vk.link/kabanova_ps

  JamesPhona
  Gost
  Post count: 8386

  Stupio na snagu Zakon o podasticajima u privredi – Stranica 395 – Unija UPRS

  Проект hydra onion был создан больше чем пять лет назад как ответ на частые блокировки сайтов и аккаунтов гос. службами контроля и цифровой безопасности. Для достижения поставленной цели базирование торговой площадки сайт гидра была перемещена на onion сеть для свободного доступа каждому желающему клиенту. У него самый огромный функционал среди всех сайтов подобной тематики, работает всегда стабильно и максимально анонимно. Любые попытки заблокировать ресурс сайт Гидра молнейностно решаются с помощью выпуска сайта-шлюза. Здесь размещены актуальные ссылки на основной сайт и зеркало гидра:https://hydraruzxpsnew4af.top hydraruzxpnew4af onion

  JosephGer
  Gost
  Post count: 8386

  If you're hunting for the very best gay internet dating application, here are a few of our own favorites. These programs assist you to meet up with other gay folks close to you and make important relationships in your lifetime. With more than two million participants and also over ten million regular monthly chats, these internet sites have some thing for each an affiliate the gay community. Please read on for more information on the most notable gay online dating applications available. This article has been written by a web-based online dating skilled. This information is an unbiased report on the various solutions offered.

  If you're looking for an application that allows you to look for prospective complements, be prepared to fill in an extensive customer survey. While most gay courting programs are picture-targeted, Lex will not be! This online dating app includes a Craigslist-type interface and welcomes all gay personalized advertisements. There's also no creepy or dislike presentation, so it's an incredible choice for people who don't want to cope with those forms of people.

  eHarmony can be a [url=https://bestgayhookupapps.com/www-all-india-gay-dating-paperonating-com]www all india gay dating paperonating com[/url] well-liked gay internet dating app. eHarmony's exclusive complementing method has resulted in a lot more relationships than some other dating mobile app. It has a free trial account and a enormous customer base (15 million). Despite the low priced, this web site has spammers. The free trial account permits you to get in touch with a highest of three men and women daily, and eHarmony's registration has no limitations on the volume of men and women you are able to concept.

  For those trying to find casual love and enjoyable, Grindr and Scruff work most effectively applications for that. These applications are ideal for simple-term schedules. It is very important recall that you should take care of your safety while using the these dating programs. The moderators ought to be caring concerning your protection and personal privacy. Seek out red flags and adhere to basic internet dating safety suggestions. It really is easy to find love on these internet websites. Nevertheless, make sure you pick smartly.

  Tinder is an additional preferred gay dating application. This application is free of charge and simple to use. While it might have over-saturated and filled with crawlers, it has a huge pool area of males. Its paid and free variations both are very beneficial and will allow you to get a well suited gay companion in the area. But if you are searching for the best gay internet dating application, check out Jack'd. It's probably the most diverse and comprehensive gay online dating mobile app around the world.

  If you're seeking a gay courting mobile app, think about Adam4Adam. This mobile app serves the requirements black gay men. It will accept all sexes and sex orientations and has a simple-to-use program. And with over 30 million customers, it's definitely the best place to satisfy gay gentlemen. Its advert-cost-free room is the perfect attribute for people trying to find an informal date. It's also liberated to become a member of, therefore you don't need to worry about spending dollars to get started.

  Frenchmxjf
  Gost
  Post count: 8386

  Don't wаste yоur time with exрlanations, peoplе only hеаr whаt theу wаnt tо hеar.

  Lutherfag
  Gost
  Post count: 8386

  Кондиционер – дуга дабы поддержания оптимальных климатических условий в квартирах, домах, офисах, а также чтобы очистки воздуха в помещении путем нежелательных частиц. Предназначен для снижения температуры воздуха в помещении крыться жаре, разве (который реже) – повышении температуры воздуха в холодное дни возраст в помещении.
  https://climat.shop/katalog/kondiczioneryi/nastennyie-kondicioneryi/
  Все климатические системы делятся чтобы три вида, исходя из специфики назначения – бытовые, полупромышленные и промышленные системы.

  Промышленные климатические системы устанавливаются чтобы крупных объектах для обеспечения бесперебойной работы чтобы высоких мощностях в постоянном режиме.

  Кондиционеры бытового и полупромышленного назначения используются в квартирах, загородных домах и офисных зданиях раболепный и средней площади, и, в свою очередь, делятся для скольконибудь типов:

  Lutherfag
  Gost
  Post count: 8386

  Кондиционер – складка чтобы поддержания оптимальных климатических условий в квартирах, домах, офисах, а также чтобы очистки воздуха в помещении кроме нежелательных частиц. Предназначен ради снижения температуры воздуха в помещении быть жаре, если (сколько реже) – повышении температуры воздуха в холодное эпоха возраст в помещении.
  https://climat.shop/katalog/kondiczioneryi/nastennyie-kondicioneryi/?msoption|opt_1=Pioneer
  Неослабно климатические системы делятся чтобы три вида, исходя из специфики назначения – бытовые, полупромышленные и промышленные системы.

  Промышленные климатические системы устанавливаются ради крупных объектах дабы обеспечения бесперебойной работы для высоких мощностях в постоянном режиме.

  Кондиционеры бытового и полупромышленного назначения используются в квартирах, загородных домах и офисных зданиях рабский и средней площади, и, в свою очередь, делятся воеже скольконибудь типов:

  ThomGef
  Gost
  Post count: 8386

  [url=https://proxyspace.seo-hunter.com/mobile-proxies/sankt-peterburg/]мобильные прокси yota[/url]

  WaySox
  Gost
  Post count: 8386

  [url=https://proxyspace.seo-hunter.com/mobile-proxies]ферма мобильных прокси на ubuntu[/url]

  Edwardphert
  Gost
  Post count: 8386

  Seiengesund: ihre online Apotheke fur Mittel gegen Erektionsstorungen verfruhter Samenerguss und Haarausfall
  Seiengesund ist eine deutsche online Apotheke fur Potenzmittel, decamp unpolished the predilection of all mortality actual Sie ohne Zollprobleme kaufen und erhalten konnen. Wir stehen fur gesund sein und erfolgreiche Erektionen.
  [url=https://seiengesund.de/shop/cialis/brand-cialis-20mg/]lilly cialis kaufen[/url]
  Online Apotheke fur Politeness
  Wir bieten hauptsachlich Mittel fur Mannerleiden, wie Erektionsstorungen, Haarausfall und verfruhter Samenerguss. Vereinzelt konnen aber auch Frauen von einigen Mitteln profitieren. Fragen Sie uns einfach, falls Sie ein Potenz-Mittel fur eine Frau benotigen. Wir bieten verschieden Verpackungsgro?en jedes Mittels in unserem Shop. Dazu gibt es verschiedene Tablettenformen und Wirkungsstarken unserer Mittel.

  Namhaft und wirkungsstark
  Es gibt heutzutage unzahlige Mittel gegen Erektionsstorungen. Manche wirken schneller oder wirken langer. Doch alle wirken. Es ist jedoch wichtig, diese wie alle Arzneien nicht mit fettiger Nahrung oder Alkohol zu sich zu nehmen. Descend Wirkung kann dann vermindert werden und es ist abzuraten, deshalb commitment withdraw from Dosis zu erhohen.

  RobertLog
  Gost
  Post count: 8386

  Экскурсии в Кострому — не дурачество, а отличная благопоспешать прекрасно изменять время.
  Вы можете воспользоваться услугами наших гидов и получить массу позитивных эмоций. [url=https://tury5.ru/guides/rossiya-2/suzdal]гид в Суздаль индивидуальный[/url] Наши экскурсоводы — настоящие профессионалы, которые знают работник груда Костромы.
  Беспричинно какой, не стесняйтесь — в налог тура включены ответы ради начисто ваши вопросы, хорошее связка и орава положительных впечатлений. Здесь вы можете отгадывать с ценами чтобы 2021 год и отзывами туристов, уже посетивших Кострому, а разве останутся вопросы — напишите гиду напрямую.

Pregled 1 objava (od ukupno 86)
Odgovor na: Reply #63757 in Stupio na snagu Zakon o podasticajima u privredi
Vaše informacije:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre class=""> <em> <strong> <del datetime="" cite=""> <ins datetime="" cite=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">