U cilju  prevazilaženja problema smanjenja ponude radne snage, ranijeg uvođenja mladih u svijet rada i uopšte prilagođavanja obrazovnog sistema potrebama tržišta rada, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske u saradnji sa Ministarstvom  prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske i Republičkim  pedagoškim zavodom tokom 2019 godine je pristupila realizaciji niza aktivnosti.Ovom informacijom obavještavamo Vas o aktivnostima koje smo realizovali i mogućnostima vezanim za realizaciju učeničke prakse.

 

  • Dogovoreni su uslovi za obavljanje plaćene i neplaćene učeničke prakse kod poslodavaca u zavisnosti od interesa i mogućnosti poslodavaca. Pravni okvir postignutog dogovora je riješen kroz Pravilnik o obrazovanju kod poslodavca (u prilogu) koji reguliše pitanja međusobnog odnosa škole i poslodavca (opšti ugovor škola-poslodavac). Regulisan je i odnos poslodavac-učenik ili staratelj ( poseban lični ugovor poslodavac -učenik), kao i sve ostale odnose vezane za obavljanje prakse kod poslodavaca.
  • U okviru Pravilnika predviđeni su posebni ugovori za plaćenu učeničku praksu čije su sve stavke finansijske prirode  promjenjive kroz  ugovor (izuzev za poslodavce koji su ugovor potpisali u okviru pilot projekta), između poslodavca koji ima mogućnosti i želi da finansira učeničku praksu,  i učenika( staratelja). Minimalni iznos za naknadu po satu učenicima  koji sa poslodavcima koji potpišu ovakav  ugovor u okviru pilot projekta,  orijentaciono će biti u iznosu nešto  većem  od dvije konvertibilne marke po satu.
  • Za poslodavce koji nemaju mogućnosti za finansiranje učeničke prakse predviđa se mogućnost potpisivanja drugačijeg ugovora koji nema nikakvih finsnsijskih obaveza prema učenicima.
  • Napominjemo da se za sada na sredstva isplaćena po ovom osnovu plaća 10 posto poreza na dohodak i 3,5 posto doprinosa za zdravstvo. U toku su aktivnosti da se ova davanja u najskorijoj budućnosti ukinu, kao i da se riješi pitanje rada kod poslodavca za učenike i studente koji rade tokom ljetnog odmora.

Obzirom na navedeno, pozivamo sve poslodavce,  da iskažu interes i uključe se u dalji proces unapređenja i  poboljšanja uslova za obavljanje učeničke prakse na radnom  mjestu i u školama , kao i u dalju popularizaciju i pružanje podrške modelu plaćene učeničke prakse za koji se očekuje da će dati pozitivne rezultate.

Predlažemo poslodavcima koji to već nisu učinili da kontaktiraju škole s ciljem definisanja međusobnih potreba i mogućnosti za uspostavu  svih oblika saradnje, a naročito onih vezanih za obavljanje praktične nastave za učenike.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske će po potrebi pružiti pomoć u dodatnom informisanju i dati podršku  u rješavanju eventualnih problema sa školama.

Svaka pomoć školama u opremi, materijalu i transferu znanja sa stručnjaka iz prakse  na školsko osoblje je u ovom momentu potrebna i dobrodošla, pa apelujemo na poslodavce da se u okviru svojih mogućnosti odazovu i pomognu školama po ovom pitanju.

 

Reforma obrazovnog sistema, čije su prethodno navedene aktivnosti samo jedan segment, zahtijeva dalji aktivan angažman poslodavaca. Trenutno su aktuelne zajedničke aktivnosti sa Republičkim pedagoškim zavodom Republike Srpske  u vezi sa stvaranjem uslova za realnu upisnu politiku. Prvi planirani  korak za željenu promjenu  je da poslodavci definišu koja su to zanimanja i kakvi su to profili radne snage potrebni realnom sektoru.

Imajući u vidu priliku da utičemo na ključne reformske korake u oblasti obrazovnog sistema, apelujemo na sve poslodavce da u ovim  aktivnostima i ostalim  aktivnostima ( izrada standarda zanimanja i novih nastavnih planova i programa), u kojim je takođe planirano učešće predstavnika poslodavaca, da daju svoj  puni doprinos .

Sve  navedene aktivnosti će u ime poslodavaca koordinisati Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske. Planirana je uspostava više  stručnih timova( radne grupe) za određene struke koji će biti formirani iz reda poslodavaca, a koji će biti u prilici da na ovaj način obezbijede zaštitu interesa poslodavaca u smislu potreba  i profila radne snage.

Rokovi za provođenje ovih aktivnosti su postavljeni ambiciozno. Molimo da  putem učešća Vaših predstavnika u radnim grupama date doprinos kako bi se aktivnosti od ogromnog značaja za naše poslovanje realizovale na što efikasniji i kvalitetniji način.

Detaljna uputstva o poslovima i  načinu rada radnih grupa će po usaglašavanju i odabiru članova biti dostavljeni poslodavcima i predloženim osobama  u narednih nekoliko dana od strane koordinatora UUPRS zaduženog za obavljanje ovih aktivnosti. Pozivamo Vas da u što kraćem roku delegirate predstavnike Vaših kompanija u navedena radna tijela.

Dalji planovi u vezi sa započetim procesima predviđaju da se radi na povezivanju škola i poslodavaca i na jačanju uticaja poslodavaca na kreiranje upisne politike preko uspostave Regionalnih savjeta za obrazovanje koji će se baviti upisnom politikom i povezivanjem privrede i škola. Planirano je da se Regionalni savjeti uspostave do početka iduće školske godine, kada se mogu i očekivati prvi konkretni rezultati započetih aktivnosti.

Pojedinačni ugovor između poslodavca, škole i roditelja učenika

Pravilnik o načinu obrazovanja učenika kod poslodavaca

Sporazum

UGOVOR o izvođenju praktične nastave za školsku 2019/2020. godinu

Ugovor između poslodavca i škole

POJEDINAČNI UGOVOR o izvođenju praktične nastave za školsku 2019/2020 godinu