Banja Luka – Objavljene su dopune Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva, u kojima je rok da filijala Zavoda za zapošljavanje odluči o zahtjevu za izdavanje radne dozvole skraćen na 15 dana. Prije ovih izmjena, primjenjivan je opšti rok od 30 dana.

Takođe, uvedena je mogućnost da se uz zahtjev za radnu dozvolu priloži ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova zemlje porijekla ili zemlje uobičajenog boravka stranca, prevedeno od strane ovlaštenog sudskog prevodioca za strani jezik na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj. Ovo u praksi znači da strani državljanin više ne mora da dolazi u Republiku Srpsku radi ljekarskog pregleda prije dobijanja radne dozvole, kako je to prije posljednjih dopuna zakona bio slučaj. Ipak, ako se za pribavljanje radne dozvole priloži ljekarsko uvjerenje koje nije izdato u Republici Srpskoj, stranac je dužan da Zavodu za zapošljavanje prije zasnivanja radnog odnosa dostavi ljekarsko uvjerenje zdravstvene ustanove iz Republike Srpske.

Pomenute izmjene dio su inicijative Unije poslodavaca Republike Srpske da se ubrza i olakša procedura za zapošljavanje stranih državljana u Srpskoj, zbog nepovoljne situacije na domaćem tržištu rada.

Zakon o dopunama Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva preuzmite na LINKU.