Poreska uprava Republike Srpske obradila je sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu.

Naime, zaključno sa današnjim danom, Poreska uprava RS je ukupno obradili zahtjeva na iznos od oko 18 miliona KM za oko 24.000 radnika i te podatke smo proslijedili Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Broj podnesenih potpunih zahtjeva poreskih obveznika, kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu, je i dalje nedovoljan zbog čega ponovo apelujemo poreske obveznike koji ispunjavaju uslove iz Uredbe, a koji se tiču isplate najniže plate i doprinosa za april 2020. godine, da podnesu Poreskoj upravi RS potpunu pisanu izjavu sa zahtjevom na kojem će navesti i tekuće račune radnika, a sve kako bi što prije bile isplaćene plate za april 2020. godine za preostali broj obveznika koji još uvijek nisu podnijeli zahtjeve. Ovo posebno naglašavamo iz razloga što rok za podnošenje ovih zahtjeva ističe 10. juna, odnosno sledeće sedmice, te da poreski obveznici ne čekaju zadnji dan kako bi svojim radnicima omogućili da dobiju minimalnu platu i doprinose na tu platu za april ove godine već da budu odgovorni i solidarni i omoguće im to i prije predviđenog roka.

Pored toga, apelujemo na one poreske obveznike koji ostvaruju ovo pravo na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed pojave korona virusa da Poreskoj upravi podnose potpune zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, pošto evidentiramo značajan broj nepotpunih i neadekvatnih zahtjeva od strane poreskih obveznika, što usporava i otežava obradu zahtjeva i iziskuje ponavljanje tog veoma jednostavnog postupka. Naime, pravna lica i preduzetnici koji ispunjavaju uslove samo trebaju da potpisanu i ovjerenu izjavu pošalju na elektronske adrese ili faksom, što pokazuje da procedura uopšte nije komplikovana, već je veoma jednostavna.

Takođe, bilo je i slučajeva gdje su poreski obveznici koji su u aprilu odjavili radnike ili svoju preduzetničku djelatnost, podnosili zahtjeve za isplatu najniže plate za april i uplate doprinosa na tu najnižu platu, što nije u skladu sa pomenutom Uredbom, a što dodatno usporava obradu zahtjeva. I pored svega toga, a kako bi što prije izvršili svoju obavezu, službenici Poreske uprave Republike Srpske rade u dvije smjene i u dane vikenda, te smo kao rezultat tako predanog rada uspjeli obraditi sve do sada pristigle potpune zahtjeve poreskih obveznika koji se nalaze na spiskovima koje dostavljaju nadležna ministarstva, a na kojima su poreski obveznici kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su prestajali sa radom u aprilu.

Međutim, očigledno je da određenim poreskim obveznicima koji ispunjavaju uslove ili njihovim računovođama i knjigovođama i dalje nije jasna procedura podnošenja ovih zahtjeva, jer pristiže značajan broj nepotpunih. Podsjećamo da je Poreska uprava RS za sve njih organizovala i besplatnu elektronsku konferencija ili vebinar na temu „Popunjavanje izjave  sa zahtjevom za isplatu najniže plate sa doprinosima za zaposlene  i  za nosioca samostalne djelatnosti za april 2020. godine“ u kojem je učestvovalo više od 500 učesnika. Službenici Poreske uprave RS su bili na raspolaganju poreskim obveznicima, a prije svega knjigovođama i računovođama, kako bi otklonili sve njihove eventualne dileme ili nejasnoće u vezi realizacije ovih poreskih mjera, a što je još jedan pokazatelj da je Poreska uprava RS uvijek na usluzi poreskim obveznicima. Snimak tog vebinara je postavljen i na zvanični YouTube kanal Poreske uprave RS tako da svi koji imaju bilo kakve dileme mogu da ga pogledaju.

Izvor: Poreska uprava Republike Srpske