""
1
Poslodavac
Naziv preduzeća
Sjedište
JIB
Zastupan po ovlaštenom licu:
Ime i prezime
JMBG
Zanimanje
Prebivalište
Slobodno i dobrovoljno pristupa udruženju:

U skladu sa članom 8. Odluke o osnivanju navedenog Udruženja poslodavaca, izjavljujem da prihvatam ciljeve i Statut Udruženja.

Dodajte skeniranu sliku rješenja o osnivanju preduzeća
Dodaj
Dodajte skeniranu sliku lične identifikacione isprave
Dodaj
Previous
Next