Narodna skupština Republike Srpske je na šestoj redovnoj sjednici održanoj 24.-27.septembra 2019.godine usvojila Nacrt Zakona o inspekcijama RS, a Zaključkom broj: 02/1-021-933/19 od 27.09.2019. godine („Službeni glasnika RS“), odlučila da isti uputi na Javnu raspravu, jer se navedenim nacrtom zakona uređuju pitanja koja su od posebnog značaja za građane i o kojima je neophodno da se najšire konsultuju zainteresovani organi i organizacije, naučne i stručne institucije.
Za organizovanje i sprovođenje javne rasprave zadužuje se Ministarstvo lokalne uprave i samouprave.

Javna rasprava će se održati u sljedećim terminima:
• 4.novembra 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Centru za kulturu i obrazovanje Doboj, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Doboj,
• 5. novembra 2019. godine, sa početkom u 11.00 časova, u Sali Skupštine grada Prijedor, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Prijedor,
• 6.novembra 2019.godine, sa početkom u 11.00 časova, u Administrativnom centru Vlade RS u Banjaluci, za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju Gradu Banja Luka.

S tim u vezi, pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o inspekcijama Republike Srpske.

Nacrt Zakona o inspekcijama Republike Srpske objavljen je na internet stranici Narodne skupštine Republike Srpske www.narodnaskupstinars.net(Akti/Javnerasprave), kao i na portalu Vlade Republike Srpske, na internet stranici Ministastva uprave i lokalne samouprave.