Narodna skupština RS na svojoj 11. sjednici usvojila je novi Zakon o poreskom postupku Republike Srpske, a koji je objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 78/20.

Zakonom se uređuju organizacija i nadležnost Poreske uprave Republike Srpske, prava i obaveze poreskih obveznika, poreski postupak, plaćanje poreskih obaveza, redovna i prinudna naplata poreskih obaveza, kao i drugi načini prestanka poreskih obaveza, poreska kontrola, posebna kontrola, postupak po pravnom lijeku i nadzor u oblasti poreza u Republici Srpskoj.

Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske,  je aktivno učestvovala u izradi ovog propisa, kako kroz javne rasprave tako da je i Ministarstvu finansija Republike Srpske kao obrađivaču Zakona dostavila niz svojih primjedbi, kako bi zakonski tekst u konačnici bio što kvalitetniji.

Neke od prihvaćenih primjedbi, tiču se u Nacrtu definisanih članova koji su se odnosili na povezana lica, kontrolu, kao i odgovornost povezanih lica, te su brisani članovi iz Nacrta i prihvaćene primjedbe Unije

Takođe, jedna od primjedbi Unije ticala se troškova postupka, a koja se odnosila na  nužno i neophodno zastupanja. Naime, Unija je predložila da se briše odredba kojom se propisuje da se nužnim i neophodnim zastupanjem u poreskom postupku smatra  samo zastupanje stranaka koje nemaju zaposlene pravnike i ekonomiste, te je ovaj prijedlog prihvaćen, a чlan 111. je brisan u cijelosti.

Ono što je izuzetno važno, tiče se prijavljivanja radnika, i u novom Zakonu je određeno da poslodavac mora radnika prijaviti dan prije nego što je počeo sa radom, a ukoliko se ne prijavi kazne su za pravno lice  od 10.000 do 30.000 KM, a kazna za odgovorno lice u pravnom licu je 3.000 do 9.000 KM.

 

U prilogu se nalazi „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 78/20 u kojem je i objavljen Zakon o poreskom postupku Republike Srpske.

Za dodatne informacije možete se obratiti našoj pravnoj službi na email: pravnik@unijauprs.org

Prilog: Službeni glasnik broj 078