U prostorijama Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske je u ponedjeljak 31. januara 2022. godine održan okrugli sto na kojem su prisustvovali predstavnici lokalnih jedinica.  Tema sastanka je bila potreba za jačanjem saradnje između svih aktera zainteresovanih za lokalni ekonomski razvoj, a koji imaju obavezu raditi na poboljšanju obrazovnog sistema. Tu se prije svega misli na lokalne zajednice i lokalne uprave na lokalnom i regionalnom nivou, privredna preduzeća sa najvećim značajem za lokalni i regionalni ekonomski razvoj, lokalne i regionalne razvojne agencije, zavode za zapošljavanje na nivou opština i ostale.

Tokom diskusije naglašeno je da je potrebno u većoj mjeri promovisati deficitarna zanimanja, upisne politike, uticati na tržište rada, unaprijediti praktičnu nastavu u srednjim stručnim školama i preduzećima na lokalnom i regionalnom nivou te ostvariti efikasniju saradnju sa preduzećima koji su nosioci regionalnog ekonomskog razvoja.

Projekat “Doprinos organizacija civilnog društva poboljšanju uticaja preduzetništva na socio-ekonomski razvoj BiH – EISE” implementira Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske i cilj mu je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva preduzetnika i poslodavaca, te doprinos socijalnom i ekonomskom razvoju u sektoru preduzetništva u BiH stvaranjem povoljnog okruženja kroz ekonomske i socijalne reforme. Ukupna vrijednost projekta je 556.000 evra, od čega je Evropska unija obezbijedila 500.000 evra bespovratnih sredstava, a implementacija će trajati od januara 2021. godine do decembra 2023. godine.