Banja Luka, 13.06.2018.- Sa ciljem realizacije Programa rada Vlade RS za 2018. godinu, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite započelo je u drugom kvartalu tekuće godine sa aktivnostima na izradi korekcija propisa iz oblasti radnih odnosa i zapošljavanja zajedno sa reprezentativnim socijalnim partnerima, Unijom udruženja poslodavaca Republike Srpske, Savezom sindikata Republike Srpske i Konfederacijom sindikata Republike Srpske.

U protekla dva mjeseca održana su tri sastanka radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Socijalni partneri su u navedenom periodu dostavili svoje prijedloge i sugestije.Polazna osnova za izradu navedenog propisa predstavljala je Informacija o javnim raspravama o primjeni Zakona o radu koju je pripremilo Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite. Nakon trećeg sastanka radne grupe, socijalni partneri su se dogovorili da s obzirom na raspoloživost vremena i složenost propisa koji se obrađuje da se pristupi korekciji i unapređenju cijelog propisa. Obrađivač ovog propisa će ugraditi u zajednički tekst primjedbe i sugestije socijalnih partnera.Potom je planirano da u narednim mjesecima socijalni partneri usaglašavaju tekst članova i da se pristupi korekcijama propisa samo u onim članovima oko kojih postoji saglasnost socijalnih partnera. S obzirom na nužnost kontinuirane dogradnje ovog propisa, Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske poziva  svoje članstvo da kontinuirano dostavlja primjedbe i sugestije na tekst Zakona o radu (Sl.glasnik RS br: 01/16) na adresu: unija.uprs@blic.net .

Pored navedenog predstavnici Unije udru\enja poslodavaca Republike Srpske učestvovali su i u izradi Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju nezaposlenih lica.