Održan okrugli sto „Tržište rada-stanje i izazovi“

Banja Luka, 20.07.2017- U organizaciji Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske i projekta „Podrška socijalnim partnerima u socijalnom dijalogu“ koji finansira Evropska unija juče je u Banjoj Luci održan okrugli sto na temu „Tržište rada-stanje i izazovi“.

Na ovom skupu predstavljena je „Analiza i projekcije tržišta rada 2017-2021“ koju je pripremio doc. dr Stevo Pucar. Jedan od ključnih nalaza analize ukazuje na rapidan pad broja stanovnika starosti do 15 godina u zadnjih 10 godina sa 205.000 na 135.000 lica uz projekciju daljeg smanjenja za još 34.000 lica u narednih pet godina. Analiza ukazuje i na značajan pad broja radno sposobnog stanovništva sa 964.000 na 867.000 u 2016.. U narednih 6 godina broj radno sposobnih stanovnika će se smanjiti za dodatnih 59.000 ljudi, sa 867.000 na 808.000.

Prema podacima Eurostata, u proteklih 6 godina 92.638 građana BIH je odselilo u Evropsku Uniju (dobilo boravišnu dozvolu). Ukoliko bi ovakvi trendovi bili nastavljeni, a pretpostavka je da bi oni sa procesom pristupanja EU mogli biti i intenzivniji, procjena je da će u narednih pet godina iz BiH odseliti u EU još 140.000 lica.
Navedena demografska-migraciona kretanja su uslovila stagnaciju broja zaposlenih, koji značajniji rast bilježi tek u 2016. godini, ali i značajniji pad nezaposlenih ili aktivne ponude radne snage za preko 30.000 lica u proteklih 5 godina.
Projekcije broja nezaposlenih na bazi postojećih trendova ukazuju da će se nastaviti dalji pad broja nezaposlenih za dodatnih 24.000 lica.

S obzirom na informacije o stanju i projekcijama na tržištu rada, učesnici skupa su kroz diskusiju konstatovali zabrinjavajuće demografske trendove sa značajnim efektima na tržište rada i uopšte na društvo koji zahtjevaju promtnu reakciju najviših institucija u Republici Srpskoj. Ukazano je i na potrebu revidiranja i redefinisanja ključnih politika u oblasti finansiranja i djelovanja fondova socijalne zaštite, poreskog sistema, obrazovanja, tržišta rada i drugih politika;

Učesnici okruglog stola su ukazali da je rast životnog standarda građana jedan od ključnih preduslova za formiranje porodice i smanjenje migracija stanovništva prema zemljama EU, i iskazali spremnost za učešće u svim aktivnostima koje će rezultirati povećanjem plata, smanjenjem neformalne ekonomije, povećanjem poreske discipline i drugih politika koje će povećati mogućnosti za samoodrživost zajednice;

Konstatovano je i da bi smanjenje oporezivanja rada, kao i druge korekcije u poreskom sistemu, uz povećanje produktivnosti stvorilo pretpostavke za povećanje plata. Naveden je i primjer promjene načina oporezivanja u Ruskoj Federaciji koji je imao značajnije efekte u pogledu zaustavljanje negativnih demografskih trendova.

U svrhu kvalitetnijeg pristupa rješavanju veoma složenih demografskih i problema na tržištu rada konstatovana je potreba izrade analize tržišta rada za sve lokalne zajednice u Republici Srpskoj kao i projekcije vezane za odnos aktivnog i neaktivnog stanovništva u kratkoročnom i dugoročnom periodu.

Okruglom stolu prisustvovalo je preko 80 učesnika, predstavnika socijalnih partnera, Vlade RS, institucija i organizacija civilnog društva.U ime Vlade RS skup su pozdravili ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, dok su u ime sindikata i poslodavaca skup pozdravili Ranka Mišić i Dragutin Škrebić.

Comments are closed